De Eerste Heilige Communie viering is te volgen via deze link.

Het maximaal gelovigen dat de liturgie meevieren,
staat vermeld achter de naam van de kerk.
Meldt u aan bij onderstaande contactpersonen:

H. Antonius Abtkerk Wijchen [72 personen] : Contactraad, (06) 82242153, abtwijchen@detwaalfapostelen.nl
Emmanuelkerk Wijchen [30 personen] : Tiny Poos, (06) 50265160, tinipoos@upcmail.nl
H. Paschaliskerk Woezik [30 personen] : Marijke de Groot, (06) 30653053, paschalis@detwaalfapostelen.nl
H. Jozefkerk Alverna [30 personen] : Anny Rosmalen, (06) 29277272, annyrosmalen80@gmail.com
H. Joh. de Doperkerk Balgoij [30 personen] : Marianne v/d Boogaard, (024) 6453933, nw.vanden.boogaard@kpnmail.nl
H. Antonius Abtkerk Nederasselt [30 personen] : Liza Matijssen, (024) 6221596, matyssen.geerts@kabelfoon.nl
H. Antonius Abtkerk Overasselt [30 personen] : Tien Theunissen, (06) 13039363, tien-nelly.theunissen@planet.nl
H. Georgiuskerk Heumen [30 personen] : Hetty Martens-Poelen (06) 23523965, hettypoelen@hotmail.com
Oude Sint-Victorkerk Batenburg [30 personen] : Bert van Boxtel, (0487) 540806, bertenrietvanboxtel@gmail.com
H. Annakerk Bergharen [30 personen] : Thé Pekel, (0487) 531651, thepekel@planet.nl
H. Judocuskerk Hernen [30 personen] : Marijke Reijnen, (0487) 531470, h.judocus@detwaalfapostelen.nl
H. Damianuskerk Niftrik [30 personen] : Jan Derks, (06) 53164226, jderksniftrik@hotmail.com

Mocht u zich niet vooraf willen aanmelden, dan is er altijd de mogelijkheid om naar de kerk te komen en, indien er ruimte is, uzelf daar te registreren.

Verder verzoeken we u bij het verplaatsen in de kerk (binnengaan en verlaten van de kerk, alsmede ter communie) zo mogelijk een mondkapje te dragen.


Orde in chaos… Eigentijdse Tien Geboden…

Gods geboden onderhouden is niet veel anders dan orde aanbrengen in de chaos van de wereld waarin we leven: psalm 78 en Tien Geboden, om die opdracht in de Advent waar te kunnen maken…

Psalm 78, 1b-7

Luister, mijn volk, naar wat ik leer,
hoor de woorden uit mijn mond.

Ik open mijn mond voor een wijze les,
spreek uit wat sinds lang verborgen is.
Wij hebben het gehoord, wij weten het,
onze ouders hebben het ons verteld.

Wij willen het onze kinderen niet onthouden,
wij zullen aan het komend geslacht vertellen
van de roemrijke, krachtige daden van de HEER,
van de wonderen die hij heeft gedaan.

Hij stelde een richtlijn vast voor Jakob
en kondigde in Israël een wet af.
Onze voorouders gaf hij de opdracht
die aan hun kinderen te leren.
 
Zo zou het volgende geslacht ervan weten,
en zij die nog geboren moesten worden,
zouden het weer aan hun kinderen vertellen.

Dan zouden zij op God vertrouwen,
Gods grote daden niet vergeten
en zich richten naar zijn geboden. 

Tien Geboden in eigentijdse woorden:

1. Zet je in voor de hoop waarmee de mensen om je heen hun leven proberen te leven. En als er hoop ontbreekt: wakker deze dan aan als een vlam die nooit meer dooft…
2. Zet je in voor inhoud en kwaliteit van leven, vermijd oppervlakkigheid en slaafse navolging.
3. Kijk breed, wees meerzinnig. Put uit rijke tradities. Wees in dialoog in een wereld die rijker is dan jij alleen kunt waarnemen. Gebruik hoofd – hart – handen.  
4. Klaag zo nodig de maakbaarheidsutopie aan!
5. Wees onafhankelijk. Koester dat je leeft vanuit genade. Als je (financieel) moet leven van je werk, waak dan voor verdienmodellen die een doel op zichzelf worden.
6. Leef in de verhalen van mensen die je hoort, verhalen waarvan je vertelt. Zie het licht en het wonder. Realiseer je dat jij het uithoudt daar waar de meeste mensen allang afhaken.
7. Wees trots en geniet van alle rijkdom die jou geschonken wordt. Ongeacht wat anderen daarvan vinden.
8. Verleid mensen voor de goede zaak, onophoudelijk. Leid hen van het donker naar het licht.
9. Besef dat jij met alles wat je bent aan zet bent. Speel geen rol, probeer jezelf te geven zoals een pasgeborene dat zo mooi laat zien.
10. Wees zuiver van geest.

Pastoraal werker Jack Steeghs.

De mens als baken van hoop?! Troost in taaie tijden van tegenspoed

Allerzielen vieren is dit jaar voor velen een feest van samenzijn in afwezigheid. Dit weekend vieren we Allerheiligen en maandag Allerzielen in kleine, soms besloten vieringen. Juist op de momenten dat we zichtbaar maken dat we één gemeenschap zijn met de mensen van wie we dit jaar eerder afscheid moesten nemen, moeten we genoegen nemen met digitale verbondenheid en eenheid in de Geest.

Juist de leegte stelt ons op de proef en maakt de afwezigheid van geliefden extra voelbaar. Troost is alleen mogelijk in verbinding. Verbinding vraagt om creatieve aanpassing. In tijden van tegenspoed is aanpassen vooral ook een houding van ontvankelijkheid en bereidheid om te blijven zoeken naar kiemen van hoop. Maar het is niet eenvoudig om hoopvol te blijven bij berichten over brute aanslagen op kerkgangers en een koster. Om elkaar te vinden is het in deze tijd van hernieuwde isolatie en toenemende maatschappelijke spanningen in allerlei opzichten nodig om meer moeite te doen en de rust te nemen om met bijna onmogelijke spanningen om te gaan.

De herhaling van zetten en de herinneringen aan de vele zieken en eenzamen in het voorjaar, maakt het verdriet van velen weer voelbaar. Opnieuw een tijd van onzekerheid en weinig samenzijn in de donkere dagen. Met de onmacht van het niet grootschalig kunnen vieren deze dagen, delen we ook in de pijn van mensen die een dierbare missen. Leegte kunnen we niet vullen. We kunnen de leegte samen dragen, in verbondenheid met alle mensen die meevieren via digitale verbindingen, in gebed verbonden zijn vanuit de huizen waarin we wonen.

Hoewel meestal niet gebruikelijk om in deze donkere maanden te schrijven over het licht van Pasen, doet onze situatie denken aan die van Maria van Magdala. Aan haar verscheen Jezus, maar werd niet herkend. Jezus spreekt haar aan en vraagt: ‘Waarom huil je? Wie zoek je?’ Wanneer Jezus haar bij haar naam noemt, herkent ze haar overleden leraar en vriend. Velen van ons zoeken deze weken ook tastenderwijze naar wat leven met verlies en onzekerheid aan toch hoop kan bieden. Het vervolg van het paasverhaal van Maria Magdalena geeft een richting: wanneer ze Jezus herkent en zich aan Hem vast wil klampen, maakt hij duidelijk dat Hij alleen met haar verbonden kan zijn als verrezen Mens.

Leven met verrezen mensen vraagt veel van ons als gemeenschap. Het vraagt dat we bereid zijn om in tegenstrijdige emotie over grenzen verbondenheid blijven zoeken. De verbondenheid met onze overleden geliefden is daarvan een beeld. Zoals zij onze persoonlijke levens de bakens zijn op wie wij ons richten, zo zijn de heiligen in het geloofsleven van de Kerk altijd bijzonder sprekende personen geweest. We vieren ze in één adem. Hoewel het niet altijd gemakkelijk is om door de woorden van de overlevering de persoon te doorgronden, kan in menig heiligenleven een bijzonder talent tot creatieve aanpassing in leven met afwezigheid worden ontdekt.

Het zijn vaak eenvoudige wegen die worden gewezen. Ze zijn niet gemakkelijk begaanbaar. Onze tijden zijn niet eenvoudig. Heiligen slaagden erin om bakens van hoop te blijven, zelfs als wanhoop hen overviel. Velen werden heilig ondanks zichzelf. Wij zullen in afwezigheid de verbondenheid vieren, ondanks onszelf en dank zij de inzet van vele vrijwilligers en parochianen.

Martin Claes.

 

Klik hier om de woorden van onze bisschop te lezen omtrent Allerheiligen/Allerzielen.

De Kerk en de tweede golf

Beste broeders en zusters,
Velen vreesden er al voor. Maar nu is het een realiteit in Nederland. Het coronavirus verspreidt zich razend snel door het land en er is sprake van een tweede golf. De ziekenhuizen krijgen steeds meer patiënten binnen en ook op de ic-afdelingen worden langzaam maar zeker meer zieken opgenomen. Een en ander heeft ook implicaties voor het kerkelijk leven.

Minister Grapperhaus heeft begin vorige week de kerken het dringende advies gegeven om het aantal gelovigen tijdens een liturgische viering te beperken tot 30 personen. De Nederlandse bisschoppen hebben dit dringende advies besproken. De gehele afgelopen week was er overleg met de minister en tussen de bisschoppen onderling. De bisschoppen hebben bij de overheid steeds gepleit voor maatwerk. Maar helaas hebben wij dat in het overleg met de minister tot nu toe niet kunnen bereiken.

Nu de tweede coronagolf steeds hoger wordt, wordt de overheid ook strenger. Wij moeten ons sociaal leven verder beperken. Vanaf afgelopen zondag kunnen nog maximaal 30 gelovigen de liturgie meevieren. Wij perken het kerkelijke leven in ter bescherming van de volksgezondheid. Overigens vergaderen de kerken deze week opnieuw met de minister om hopelijk ruimte te krijgen voor meer maatwerk, zeker voor onze grote kerken.

Beste broeders en zusters, ik besef dat de nieuwe realiteit voor veel priesters en andere gelovigen uitermate teleurstellend is en een groot offer vraagt. En dan spreek ik uitdrukkelijk inclusief. De beslissing van afgelopen vrijdag heb ik, samen met de andere bisschoppen, met moeite genomen.

Maar in de huidige omstandigheden met snel oplopende besmettingscijfers en ziekenhuisopnamen moeten wij juist als Kerk verstandig opereren en het aantal gelovigen in onze kerkgebouwen substantieel afschalen. Ik verwacht van mijn pastoors voldoende discipline om de regelingen van het episcopaat in de eigen parochie door te voeren. In de huidige omstandigheden moeten eigen meningen even worden opgeschort. Dat geldt ook voor mijzelf, nu wij in de bisschoppenconferentie gemeenschappelijk pijnlijke keuzes hebben moeten maken.

Ik maak mij uitermate veel zorgen over de toenemende polarisering, juist als het gaat om de bestrijding van het coronavirus, De eerste golf in maart werd gekenmerkt door grote saamhorigheid. Door de onderlinge eenheid hebben wij het virus tijdelijk kunnen indammen. Helaas is die verbondenheid nu veel minder aanwezig, zowel in de samenleving als binnen de Kerk. Ik constateer helaas dat -niet zelden- de emotie het wint van het verstand. Dat zou onder ons christenen niet het geval mogen zijn. Ik vraag daarom van mijn priesters, diakens, pastoraal werkers, catechisten en andere gelovigen juist in deze moeilijke tijd de ingrijpende beslissingen van het episcopaat, zij het misschien met pijn in het hart, in verbondenheid en solidariteit te aanvaarden.

Juist als mensen van de Kerk zijn wij geroepen om ons eigen kleine belang te relativeren en bedacht te zijn op het bonum commune, het algemeen welzijn. Het is voor een christen geen teken van zwakte maar juist van sterkte om tijdelijk af te zien van bepaalde rechten als wij daarmee een hoger doel, het beschermen van de gezondheid van medemensen, met name oudere en kwetsbare mensen, kunnen dienen.

Ik ben intens dankbaar voor allen, priesters, diakens, pastoraal werkers, catechisten en vele andere gelovigen, die in onze parochies het kerkelijk leven zo goed mogelijk draaiende houden.

De beperking in aantal gelovigen per viering vormt een uitdaging om vaker met kleine groepen te vieren, in plaats van de deuren te sluiten. Probeer daarnaast buiten de liturgie de kerken zoveel mogelijk open te houden. Zo hebben gelovigen individueel de mogelijkheid in onze Godshuizen rust te vinden en een plek voor gebed en troost.

Soms voelt ieder van ons zich moe of moedeloos. Laten wij echter de Heer vragen om vertrouwen. God is ons in Christus zorgend nabij. Gods Geest wil ons veerkracht en creativiteit geven, juist ook in deze tijd die helaas steeds dreigender lijkt te worden.

Mgr. dr. Gerard de Korte
Bisschop van ’s-Hertogenbosch

Veilig bij God

Allerheiligen / Allerzielen 2020

Broeders en zusters,

Over enkele dagen vieren wij opnieuw Allerheiligen en Allerzielen. Wij naderen de maand november. Het weer is guur en de dagen worden snel korter. De vele bladeren in onze straten tonen de vergankelijkheid van de natuur. In deze coronatijd zullen de komende vieringen, met name ook Allerzielen, op een heel eigen wijze worden beleefd. Wij beseffen onze eigen kwetsbaarheid en vergankelijkheid, zeker de ouderen onder ons. Onderhuids geeft de huidige stand van zaken veel onzekerheid en moedeloosheid. Maar wij mogen ons laten inspireren door het gegeven dat wij niet de eerste christenen zijn. Wij staan op de schouders van vele generaties van gelovigen. Een lange en veelkleurige stoet van mensen is ons op de weg van Christus voorgegaan. Mensen die in kracht van Hem aan hun bestaan gestalte hebben gegeven. In kracht van de Geest maakten zij Christus zichtbaar in hun eigen leven.

Een grote menigte

Met Allerheiligen lezen wij tijdens de Eucharistie uit het laatste bijbelboek, de openbaring van de apostel Johannes (7, 2-4,9-14). Hij spreekt over de dienstknechten van God die met een zegel op hun voorhoofd worden getekend. Dat is een indrukwekkend beeld: God kent zijn mensen en heeft zorg voor hen. Zij zijn Gods eigendom. Mensen uit Israël, het volk van Gods eerste liefde, maar ook mannen en vrouwen uit alle volkeren. Johannes ziet een grote menigte die niemand tellen kan, uit alle rassen en stammen en volken en talen. Zij waren verbonden met God en instrumenten in zijn hand. Mensen die verbonden waren met Christus en hun ego steeds meer door Hem lieten vormen. Zij waren Christusdragers die de zaligsprekingen, die wij op Allerheiligen ook zullen horen (Matteüs 5,1-12a), concreet hebben geleefd.

Onbereikbaar ver?

Het gevaar bestaat dat de heiligen zo braaf en zoet worden beschreven dat wij er een beetje wee van in de maag worden. Maar ook kunnen heiligen ons zo perfect worden geschetst, dat zij onbereikbaar worden. Wij kunnen zelfs schuldgevoelens krijgen over onze eigen schamelheid en falen. Maar ik denk dat wij de heiligen dan verkeerd inschatten. De heiligen die ons zijn voorgegaan waren mensen van vlees en bloed. Juist zij beseften hun eigen kleinheid en afhankelijkheid. De apostel Paulus schrijft daar mooi over. Wat hij is, is hij door genade, door de kracht van God. Niet op eigen kracht maar in kracht van Christus kunnen wij in het voorspoor treden van hen die ons zijn voorgegaan en ons tot voorbeeld zijn in zachtmoedigheid en barmhartigheid; in de inzet voor gerechtigheid en vrede.
Mensen die zuiver zijn van hart. Op het feest van Allerheiligen mogen wij ons verbonden weten met alle heiligen die ons zijn voorgegaan als voorbeelden en voorbidders.

Dierbare gestorvenen

Met Allerzielen, de dag na Allerheiligen, staan wij stil bij onze dierbare doden. In veel parochies worden de gestorvenen van het afgelopen jaar herdacht. Wij noemen hun namen en steken kaarsen aan. Dit jaar, met alle coronabeperkingen, helaas in klein verband. Dat zal velen van ons pijn doen. Maar via livestream is een toenemend aantal parochies in staat om gelovigen de mogelijkheid te bieden de herdenkingsviering in de kerk thuis te laten volgen. Emotioneel raakt de Allerzielenviering ons diep. Zeker als de dood recent een dierbaar mens uit ons midden heeft geroofd. Wij zijn dan voorgoed getekend door verlies. Juist in deze coronatijd beseffen wij, misschien sterker dan voorheen, onze sterfelijkheid. Midden in het leven zijn wij door de dood omgeven. Wij denken aan de duizenden families die sinds maart een dierbare aan de gevolgen van het virus hebben verloren. Maar natuurlijk ook de andere dierbaren die de dood heeft geroofd. Als de dood ons nabij komt, is er intens verdriet. De dood betekent definitief loslaten en een lege plaats aan tafel. De dood van een dierbare maakt heel de toekomst duister.

Door het leven omgeven

Maar voor een christen vormt de dood niet het laatste woord. De dood kan het leven omgeven maar midden in de dood zijn wij door het Leven, door God, omgeven. Op de Paasmorgen is Christus door de dood heengegaan. Door de opstanding van zijn Zoon heeft God de macht van de dood gebroken. Pasen vormt zo voor ons een belofte. God is trouw en wij mogen leven met het perspectief eens thuis te komen bij Hem. Wij zijn geen raketten die in het heelal opbranden. Wij zijn geen eendagsvliegen die weer verdwijnen. De Schepper is ook onze Voltooier. Bij Hem zijn wij veilig.

Lastige tijd

In deze lastige tijd gedenken wij met Allerzielen onze doden. En hopelijk troosten wij de nabestaanden die door de dood van een dierbare vaak voorgoed zijn getekend. Christelijke troost heeft alles te maken met een wenkend perspectief. En dat perspectief vormt de levende God. Wij mogen geloven dat deze God mensen vasthoudt tot over de grens van dit aardse leven heen. Wij kunnen onze dierbare doden overgeven in Gods hand. In het vertrouwen dat hij hen voorgoed zal tekenen met een zegel op hun voorhoofd. Vanuit dat geloof wens ik u inspirerende vieringen met Allerheiligen en Allerzielen.

Mgr. dr. Gerard de Korte

Kracht van geloven: onderscheid der geesten

Van geloven zeg ik meestal dat het niet nuttig is maar vooral zin en samenhang geeft aan je leven en daardoor waardevol.

Als geloven nuttig kan zijn dan is dat in de betekenis van een beproefde manier om onderscheid te kunnen maken tussen wat goed is om te doen en wat niet. Oftewel: waar herken je goed gedrag aan en waaraan herken je gedrag dat je beter kunt vermijden?

Paus Franciscus sprak in zijn homilie van 3 mei over acht vragen die je aan jezelf kunt stellen, of in je achterhoofd kunt houden om een situatie waarmee je geconfronteerd wordt te kunnen beoordelen. Het lijken mij vragen die uitstekend geschikt zijn voor alle mensen van goede wil. Bij deze!

1. Ben ik vrij? (De stem van God stelt voor en laat vrij Het is juist de boze stem die dwingt)
2. Word ik naar de mond gepraat? (De boze stem stelt de realiteit voor als ‘te mooi om waar te zijn’ Gods stem geeft juist moed en troost)
3. Kijk ik uit naar de toekomst? (God opent horizon en toekomst, God maakt nieuwsgierig Het kwade zet mensen in de hoek)
4. Ben ik aanwezig in het moment? (Boze stemmen leiden af van het heden en maken ons bang voor de toekomst God is altijd liefde in het heden)
5. Hoe kijk ik naar mezelf (ik en ego)? (Goed doen is bij God zoveel meer dan ego: bij alle gelovige handelen is onze naaste en de hele leefomgeving in verleden, heden en toekomst inbegrepen De boze stem is altijd uit op onmiddellijke behoeftebevrediging en verheft jou tot die ene uitverkorene die in de prijzen valt)
6. Welke nasmaak laat het na? (Het goede geeft vrede Het kwade laat ons nooit met rust)
7. Zoek ik het licht of een schuilplek? (Het kwade houdt van duisternis en leugens God houdt van licht, waarheid, transparantie en oprechtheid)
8. Word ik geleid naar vertrouwen? (Boze stemmen zijn als complotdenkers: ‘niemand begrijpt ons, niemand luistert naar ons, vertrouw daarom niemand!’ Goedheid nodigt uit om je open te stellen en te vertrouwen op jezelf, op God en op andere mensen)

Pastoraal werker Jack Steeghs.