Klik op de afbeelding voor het schema met alle vieringen tijdens Kerst en Oud & Nieuw.


Felicitaties voor Pastor Aloys van Velthoven

Pastor Aloys van Velthoven is ruim twaalfenhalf jaar werkzaam in de parochies de Maaskant en De Twaalf Apostelen.

Wij willen Aloys van harte feliciteren met zijn twaalfenhalfjarig jubileum en hem bedanken voor zijn enorme inzet in onze parochies.

Aloys heeft van 1 november 2000 tot 1 mei 2001 stage gelopen in parochie de Maaskant in verband met zijn opleiding tot diaken. In die tijd was Jan van Mil daar pastoor, net als Aloys lid van de congregatie van het heilig Sacrament.

Op 22 september 2001 werd Aloys in de kerk van Brakkenstein door Mgr. Van Burgsteden tot diaken gewijd en op 2 december 2002 werd hij aangesteld tot onbezoldigd diaken voor enkele uren in de Maaskantparochie.

Bij het vertrek van Jan van Mil is aan Aloys gevraagd om voor halve dagen te komen werken in de Maaskant. Dit was 1 januari 2004. Aloys en het parochiebestuur zouden eerst een jaar aanzien of het pastoraat iets voor hem was. Joachim en Anna, waar Aloys werkzaam was, gaf hem voor halve dagen onbetaald verlof. Elk halfjaar waren er evaluaties en in goed overleg met het bisdom Den Bosch kreeg Aloys op 1 januari 2005 een vaste aanstelling als diaken voor parochie de Maaskant. Jos van Minderhout was daar destijds op papier de pastoor.

In de loop van 2005 werd door parochianen en parochiebestuur aan Aloys gevraagd om eens na te denken over het volgen van een priesteropleiding. De congregatie vond het goed, maar omdat Aloys het destijds zelf niet over de opleiding eens was, werd het 1 september 2006 voordat hij aan zijn opleiding op Bovendonk in het bisdom Breda begon. Het werd een verkorte priesteropleiding omdat Aloys al een diakenopleiding had gevolgd. Op 14 juni 2008 werd hij in de kerk van Heumen door Mgr. Hurkmans tot priester gewijd. In diezelfde viering kreeg hij een benoemingsbrief als priester voor de Maaskantparochie.

Nieuwe gedelegeerden Bisdom Den Bosch

Broeders en zusters,

Het is mij een genoegen de namen van twee nieuwe gedelegeerden voor ons bisdom bekend te kunnen maken.

Het gaat allereerst om mevrouw Manon v.d. Broek, pastoraal werkster in de parochie Heilige Oda. Zij is vanaf 15 juli de nieuwe gedelegeerde voor familiepastoraat.

Ook diaken Hans van Bemmel ofm is bereid om gedelegeerde te worden. Vanaf 15 juli is hij de nieuwe gedelegeerde voor de religieuzen binnen ons bisdom.

Helaas is het nog niet gelukt om een gedelegeerde voor het katholiek onderwijs te vinden. Na de zomertijd zullen wij onze speurtocht voortzetten.

Voor nu wens ik u een mooie en ontspannende zomer toe.

In Christus verbonden,

Gerard De Korte

Bisschop van ’s-Hertogenbosch

Marianne van den Boogaard verrast met Pro Ecclesia et Pontifice

Mariannne van den Boogaard, een begrip voor de geloofsgemeenschap Johannes den Doper te Balgoy
Marianne is in 1990 begonnen binnen de kerk toen de toenmalige Mgr. Pastoor Arts wegens gezondheidsredenen zijn werk niet meer alleen aan kon. Samen met een groep vrijwilligers heeft zij 1 x per 2 weken, (kerkdienst op zaterdagavond en zondagmorgen), een gebedsdienst voorbereid en is daar in voorgegaan Om de liturgische bagage te vergroten gingen een aantal van die vrijwilligers, waaronder Marianne in de periode 1993/1994 een cursus doen bij het Centrum voor Parochiespiritualiteit in Nijmegen. Deze periode  van gebedsdiensten voorbereiden en voorgaan heeft tot 1996 geduurd. Maar ook hierna heeft Marianne nog regelmatig een viering ondersteund. Ook als lectrice is Marianne vaak actief in de kerk geweest en als het nodig is vervult zij deze taak nog steeds.

In 1993 is Marianne lid geworden van het kerkbestuur. Op liturgisch gebied heeft zij veel werk verzet. Tijdens de periode dat pastoor Groos in de parochie van Balgoy werkte, heeft Marianne ook intensief samengewerkt met de parochies Niftrik en Hernen waar pastoor Groos ook werkzaam was.

Ook heeft Marianne veel samen gewerkt met de parochies van de Maaskant, Overasselt, Heumen en Nederasselt, bv de avondwake bij overlijden, gezinsvieringen en nevendiensten. Om de catechese aan kinderen te kunnen geven heeft zij verschillende cursussen gevolgd samen met andere vrijwilligers

Later toen de geloofsgemeenschap deel uit maakte van de Hoeksteen werkte Marianne samen met de bestuurders uit Wijchen. Deze veranderingen brachten veel werk met zich mee. Samen met Jo Verbruggen zat zij in een stuurgroep en zij vergaderde wekelijks om alles in goede banen te leiden Als kerkbestuurder heeft Marianne hier beslist haar steentje aan bij gedragen.

De overgang van Hoeksteen naar de parochie De Twaalf Apostelen is voor de kerkbestuurders van de geloofsgemeenschap Johannes den Doper intensief geweest, vaak wekelijks vergaderen en afstemmen met derden heeft veel vrije tijd gevraagd en Marianne was steeds aanwezig.

Het bestuur van de geloofsgemeenschap Johannes den Doper gaat na de samenvoeging van De Twaalf Apostelen verder als Contact Raad. Marianne neemt actief deel aan deze Contact Raad. Haar inbreng bij het 100 jarig bestaan van onze geloofsgemeenschap in 2015 was groot en het realiseren van een Mariakapel als blijvende herinnering aan dit jubileum is mede door haar inzet zeer geslaagd. Balgoy is een mooie Mariakapel rijker!

Zij verzorgt tot de dag van vandaag de parochiële taken als doopviering, gezinsvieringen, post, contact parochiecentrum, de  was, aanspreekpunt voor alle lopende zaken. Toen eind jaren 80 de Eerste H. Communie en het H. Vormsel op school werd begeleid door catecheet Ad Janssen is Marianne als ouder meegaan werken om deze sacramenten waardig te vieren met de kinderen. Deze taak heeft zij op zich genomen toen deze voorbereidingen buiten het onderwijsprogramma vielen. Tot nu toe, mei 2016, heeft zij de voorbereidingen, excursies en boekjes maken met kinderen en ouders gedaan. Hier voor heeft zij zich nog extra geschoold om deze taak nog beter te kunnen vervullen. De laatste jaren heeft Marianne deze voorbereidingen ook in Nederasselt, Overasselt en Heumen gedaan. Zo  nu en dan werd haar hulp ook in de Wijchense kerk gevraagd en zij heeft hier altijd positief op gereageerd.
 
22 Mei heeft Marianne bij de viering van de Eerste H. Communie in Balgoy aangegeven te willen stoppen. Met veel respect kijken wij naar haar tomeloze inzet al die jaren. Als Contact Raad vinden wij dat een beloning voor zoveel werk zeker op zijn plaats is en dragen wij Marianne van den Boogaard voor om de pauselijke onderscheiding  te ontvangen

Memorandum
Kerkbestuurder/contact raad 1993-tot heden
H. Communie en H. Vormsel voorbereider en begeleider van 1989 tot 2016.

Met vriendelijke groeten,
Namens Contact Raad Johannes den Doper Balgoy,
Rose Stevens