Kerkbalans

Aan het begin van elk jaar doet de parochie De Twaalf Apostelen mee aan de landelijke actie kerkbalans. U hebt in januari een oproep ontvangen om mee te doen voor onze parochie. Veel parochianen hebben hieraan weer gehoor gegeven en hebben een bedrag overgemaakt om het parochiewerk financieel te ondersteunen. Hartelijk bedankt aan allen die hier aan hebben bijgedragen. Ook zijn er veel parochianen die een machtiging hebben getekend om jaarlijks een vast bedrag aan de parochie te schenken. Ook deze groep parochianen bedankt voor uw jaarlijkse bijdrage. Ondanks dat velen al meedoen, blijven we dit jaar iets achter ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar juli, zoals te zien bij de maandelijks bijgehouden barometer op de tweede pagina van de Apostelbode. Het kan zijn dat onze werkgroep u niet heeft bereikt of dat u vergeten bent een bijdrage over te maken. Uw bijdrage is van groot belang om het parochiewerk in stand te houden, maar ook voor het bekostigen van de vaste lasten en het onderhoud van de gebouwen. Langs deze weg doen we een oproep aan de parochianen om nog eens na te kijken of u al meegedaan hebt aan de actie kerkbalans. Het pastoresteam en de vele vrijwilligers in onze parochie proberen het pastorale werk levendig te houden in alle geloofsgemeenschappen, maar financiële middelen zijn hierbij ook nodig.

Wilt u nog een bijdrage doen, dan kan dat op rekeningnummer NL65 RABO 0135 4634 59, t.n.v. Parochie De Twaalf Apostelen, o.v.v. Actie Kerkbalans. 

Jongeren gevraagd voor activiteiten met jonge nieuwkomers

Er zijn in Wijchen een aantal jonge alleenstaande nieuwkomers. Jongeren uit met name Afghanistan, Syrië en Eritrea.
We zoeken Nederlandse jongeren om samen met hen activiteiten te doen.
Heb je belangstelling, neem dan even contact op met:
Caroline Visser, coördinator Interkerkelijk Platform Kerk en Vluchteling Wijchen, tel: (06) 46267581 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwe Pastor in Parochie De Twaalf Apostelen

Marieke Drent is per 15 maart 2016 benoemd als pastoraal werker in de parochie De Twaalf Apostelen in Wijchen.

Marieke is 26 jaar en heeft een opleiding en werkervaring in de verpleegkunde, gevolg door een opleiding Theologie en Levensbeschouwing aan Fontys Hogescholen in Utrecht, waarbij ze inmiddels werkervaring heeft opgedaan met ouderen en jongeren. 

In onze parochie wil Marieke aanspreekpunt en coördinator zijn voor de begeleiding van communicanten, vormelingen en het pastoraat voor jongeren en gezinnen vorm geven. Denk daarbij ook aan gezins-, familie- en kindervieringen maar daarnaast zal zij contacten proberen te leggen in alle geloofsgemeenschappen en nagaan welke behoefte, mogelijkheden er zijn bij deze groep parochianen en welke activiteiten daar bij horen. Marieke gaat deel uit maken van het pastoresteam en aan het gemeenschappelijk overleg deelnemen.

 

In deze tijd wordt er veel gesproken over leegloop en vergrijzing en is het duidelijk dat er maar een beperkte deelname is van parochianen tot de leeftijd van 50 jaar aan vieringen en het  vrijwilligerswerk, ook in onze parochie. Ofschoon vergrijzing ook in onze parochie speelt is er niet zo’n groot verval als in de media alom wordt gemeld. Zo is, als voorbeeld, over de laatste jaren de bijdrage van de parochianen aan de Aktie Kerkbalans op peil gebleven en toen we aankondigden om een extra pastorale werker in te zetten voor jeugd en jongeren, zelf iets omhoog gegaan. Dat is ook de reden dat het Bisdom ons voorstel heeft gehonoreerd om een pastoraal werker 3 jaar te benoemen en speciaal in te zetten voor jeugd en jongeren en te proberen, of zij op de een of andere manier zichtbaar betrokken kunnen en willen worden bij de parochie. Waar hebben de 8-50igers behoefte aan, wat spreekt hen aan, waar lopen ze warm voor, waar willen ze zich voor inzetten, hoe willen ze kun christendom beleven ? Dat zijn vragen die we proberen beantwoord te krijgen en er praktisch iets mee te doen.

We zien dat de samenwerking tussen het particuliere domein, denk aan scholen en verzorging en de kerk minder is geworden, financieel is weg bezuinigd, alsof er geen behoefte is. Wij zijn daar niet zo zeker van en proberen of er activiteiten te vinden zijn die dit zichtbaar maken en een bijdrage leveren aan geestelijke ontwikkeling en het welzijn.Jeugd en jongeren waren altijd al een aandachtspunt in het pastoresteam van onze parochie en met name Annemarie Gooiker en Aloys van Velthoven waren daarbij betrokken. Maar het vele werk in het basispastoraat maakte het moeilijk om hier voldoende aandacht aan te besteden in de hele parochie. Zij zullen Marieke Drent in haar werk ondersteunen.
Wij roepen iedereen die een warm hart heeft voor jeugd en jongeren en daar al mee bezig is om mee te doen aan dit project en samen te werken met Marieke.

Wij zijn dankbaar dat het Bisdom ons steunt in dit project en wij de middelen daarvoor mogen inzetten. Helaas strandde de eerste poging omdat het geen full time baan was. Het Bisdom heeft het toen goed gevonden dat een full time benoeming werd. De tweede poging strandde omdat de kandidaat een vaste benoeming wilde. Daarom heeft het meer dan een jaar geduurd voor we een geschikte kandidaat voor dit project konden benoemen. De parochianen lieten via hun bijdrage aan de Aktie Kerkbalans 2015 voor ons zien positief te staan over onze Benoeming van de extra pastor. Wij hopen nu de benoeming gerealiseerd is dat ook zal blijken door weer mee te doen met de Aktie Kerkbalans 2016.

Bestuur & Pastoresteam.

 

 

Felicitatie Mgr. G. de Korte

Wijchen, 20 april 2016
Onze referentie: PB16-04-11

Geachte Monseigneur G. de Korte,

Namens het pastoresteam en het bestuur van parochie De Twaalf Apostelen Wijchen feliciteren wij u van harte met uw benoeming als 17e Bisschop van het Bisdom Den Bosch.
Als 5-jarige fusieparochie willen wij graag met u verder in vertrouwen bouwen aan Kerk die Geroepen is tot hoop. In de afgelopen 5 jaar hebben we in volle tevredenheid samen gewerkt met de staf van het Bisdom aan de organisatie van het pastoraat en het bestuur/beheer van onze parochie. Alle besluiten met betrekking tot de pastorale bezetting zijn in goed overleg met het Bisdom tot stand gekomen. In samenwerking met het Bisdom en in het bijzonder de heer van de Molengraft is het Navisionsysteem ingevoerd. Dat biedt mogelijkheden om geloofsgemeenschappen goed te informeren over de huidige situatie en doelgroepen te selecteren voor een speciale benadering. Dat betreft de Actie Kerkbalans, maar ook het pastoraat voor jongeren en jongvolwassenen. Het is ons gebleken dat gerichte acties succes hebben, wat onder andere blijkt uit de bijdragen van parochianen en de deelname aan de Actie Kerkbalans. De opbrengst is niet alleen de laatste jaren constant gebleven, maar nam zelfs iets toe toen we aankondigden speciaal in te willen zetten op het pastoraat voor jongeren en jongvolwassenen. Overigens blijkt uit de gegevens van Navision ook dat de parochie in de breedte redelijk stabiel is, zowel wat betreft de betrokkenheid van de vrijwilligers als in financieel opzicht.
De laatste tijd constateren wij ook dat de lokale media positieve berichten over gebeurtenissen in de parochie opnemen. Dit toenemend wederzijds vertrouwen biedt mogelijkheden voor publicaties in de toekomst onder andere met betrekking tot het project jeugd en jongvolwassenen.
Recentelijk hebben wij van het Bisdom toestemming gekregen om een jonge, enthousiaste pastoraal medewerkster voltijds aan te stellen, speciaal voor de benadering van jongeren en jongvolwassenen. Wij willen proberen om in de komende 3 jaar deze groepen actief te benaderen en te betrekken bij de parochie, zowel pastoraal als met betrekking tot vrijwilligerswerk.

In 2015 hebben wij een overzicht van ons pastoraat en bestuur/beheer sinds de fusie en een plan voor de komende 3 jaar naar het Bisdom gestuurd en besproken. Het is onze bedoeling om de voortgang van onze plannen regelmatig met het Bisdom te delen. We zijn blij met de kwaliteit van de samenwerking met het bisdom en verwachten dit nog verder te kunnen uitbouwen.
Pastoresteam en bestuur wensen u veel succes in de uitvoering van uw taken en hopen dat het niet alleen het grootste Bisdom van Nederland zal blijven, maar tevens haar hoopvolle roeping kan volgen om een keerpunt in de tijdgeest te bewerkstelligen waardoor groei plaatsmaakt voor krimp. Als parochie willen wij daar graag aan meewerken, waar wij kunnen.
Wij willen u graag uitnodigen om na onze dekenale ontmoeting bij gelegenheid een bezoek aan onze parochie te brengen, om uitvoeriger van gedachten te kunnen wisselen over wederzijdse plannen en bedoelingen.
U nogmaals veel succes toewensend in uw pastorale en bestuurstaak,

Met vriendelijke groet,
Namens het pastoresteam en het bestuur van parochie De Twaalf Apostelen Wijchen,

M. Claes, pastoor.