Marianne van den Boogaard verrast met Pro Ecclesia et Pontifice

Mariannne van den Boogaard, een begrip voor de geloofsgemeenschap Johannes den Doper te Balgoy
Marianne is in 1990 begonnen binnen de kerk toen de toenmalige Mgr. Pastoor Arts wegens gezondheidsredenen zijn werk niet meer alleen aan kon. Samen met een groep vrijwilligers heeft zij 1 x per 2 weken, (kerkdienst op zaterdagavond en zondagmorgen), een gebedsdienst voorbereid en is daar in voorgegaan Om de liturgische bagage te vergroten gingen een aantal van die vrijwilligers, waaronder Marianne in de periode 1993/1994 een cursus doen bij het Centrum voor Parochiespiritualiteit in Nijmegen. Deze periode  van gebedsdiensten voorbereiden en voorgaan heeft tot 1996 geduurd. Maar ook hierna heeft Marianne nog regelmatig een viering ondersteund. Ook als lectrice is Marianne vaak actief in de kerk geweest en als het nodig is vervult zij deze taak nog steeds.

In 1993 is Marianne lid geworden van het kerkbestuur. Op liturgisch gebied heeft zij veel werk verzet. Tijdens de periode dat pastoor Groos in de parochie van Balgoy werkte, heeft Marianne ook intensief samengewerkt met de parochies Niftrik en Hernen waar pastoor Groos ook werkzaam was.

Ook heeft Marianne veel samen gewerkt met de parochies van de Maaskant, Overasselt, Heumen en Nederasselt, bv de avondwake bij overlijden, gezinsvieringen en nevendiensten. Om de catechese aan kinderen te kunnen geven heeft zij verschillende cursussen gevolgd samen met andere vrijwilligers

Later toen de geloofsgemeenschap deel uit maakte van de Hoeksteen werkte Marianne samen met de bestuurders uit Wijchen. Deze veranderingen brachten veel werk met zich mee. Samen met Jo Verbruggen zat zij in een stuurgroep en zij vergaderde wekelijks om alles in goede banen te leiden Als kerkbestuurder heeft Marianne hier beslist haar steentje aan bij gedragen.

De overgang van Hoeksteen naar de parochie De Twaalf Apostelen is voor de kerkbestuurders van de geloofsgemeenschap Johannes den Doper intensief geweest, vaak wekelijks vergaderen en afstemmen met derden heeft veel vrije tijd gevraagd en Marianne was steeds aanwezig.

Het bestuur van de geloofsgemeenschap Johannes den Doper gaat na de samenvoeging van De Twaalf Apostelen verder als Contact Raad. Marianne neemt actief deel aan deze Contact Raad. Haar inbreng bij het 100 jarig bestaan van onze geloofsgemeenschap in 2015 was groot en het realiseren van een Mariakapel als blijvende herinnering aan dit jubileum is mede door haar inzet zeer geslaagd. Balgoy is een mooie Mariakapel rijker!

Zij verzorgt tot de dag van vandaag de parochiële taken als doopviering, gezinsvieringen, post, contact parochiecentrum, de  was, aanspreekpunt voor alle lopende zaken. Toen eind jaren 80 de Eerste H. Communie en het H. Vormsel op school werd begeleid door catecheet Ad Janssen is Marianne als ouder meegaan werken om deze sacramenten waardig te vieren met de kinderen. Deze taak heeft zij op zich genomen toen deze voorbereidingen buiten het onderwijsprogramma vielen. Tot nu toe, mei 2016, heeft zij de voorbereidingen, excursies en boekjes maken met kinderen en ouders gedaan. Hier voor heeft zij zich nog extra geschoold om deze taak nog beter te kunnen vervullen. De laatste jaren heeft Marianne deze voorbereidingen ook in Nederasselt, Overasselt en Heumen gedaan. Zo  nu en dan werd haar hulp ook in de Wijchense kerk gevraagd en zij heeft hier altijd positief op gereageerd.
 
22 Mei heeft Marianne bij de viering van de Eerste H. Communie in Balgoy aangegeven te willen stoppen. Met veel respect kijken wij naar haar tomeloze inzet al die jaren. Als Contact Raad vinden wij dat een beloning voor zoveel werk zeker op zijn plaats is en dragen wij Marianne van den Boogaard voor om de pauselijke onderscheiding  te ontvangen

Memorandum
Kerkbestuurder/contact raad 1993-tot heden
H. Communie en H. Vormsel voorbereider en begeleider van 1989 tot 2016.

Met vriendelijke groeten,
Namens Contact Raad Johannes den Doper Balgoy,
Rose Stevens

Herbestemmingsactiviteiten H. Viktor Batenburg en de H. Georgius in Heumen

Het parochiebestuur wil de parochianen van bovengenoemde parochies en de leden van de beide contactraden op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen in het herbestemmingstraject van bovengenoemde kerkgebouwen.

Het kerkbestuur heeft aan organisatie BOEi gevraagd haar te begeleiden in dit herbestemmingstraject. BOEi is een landelijk werkende organisatie, gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties bij het onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden van monumentale gebouwen, waaronder kerkgebouwen. BOEi adviseert, ondersteunt en begeleidt het kerkbestuur in het traject dat moet worden doorlopen om te komen tot een succesvolle herbestemming. Zij voeren ook de gesprekken met partijen die zijn geïnteresseerd in de gebouwen.

Met betrekking tot de H. Victor in Batenburg hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden met geïnteresseerde partijen. De optie, voorgesteld door de gemeente om de lagere school en het verenigingsgebouw onder te brengen in de kerk, bleek niet uitvoerbaar. Vervolgens is contact gelegd met mogelijk andere geïnteresseerden. Hiermee zijn door BOEi serieuze gesprekken gevoerd.
Voor de financiering van het vervolgtraject heeft BOEi, op verzoek van het parochiebestuur, een vervolgsubsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg. Deze subsidie wordt ingezet om de plannen van de geïnteresseerde partijen te concretiseren in een tekening/plattegrond en begroting, beide noodzakelijk om de plannen te kunnen omzetten in realisatie. De subsidie is onlangs toegezegd en daarmee kan het vervolgtraject worden opgestart.

Het herbestemmingstraject van de H. Georgius in Heumen moet nog worden opgestart. Daarvoor is ook subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg en toegekend. Dit betekent dat wij kunnen starten met het onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden voor deze kerk. Hiertoe wordt een quickscan opgesteld. Dit is een beperkt onderzoek waarbij de belangrijkste kansen, knelpunten en mogelijkheden worden benoemd. De resultaten/uitkomsten van de quickscan kunnen aanleiding zijn tot een uitgebreidere analyse waar nu in Batenburg mee wordt gestart. Voor het opstellen van deze scan wordt door BOEi gesproken met een vertegenwoordiging van de contactraad, het bestuur van de Terp en mogelijk andere geïnteresseerden uit de plaatselijke gemeenschap. Het parochiebestuur zal ook de gemeente Heumen op de hoogte stellen en uitnodigen voor de bijeenkomst.

Het bisdom is door het parochiebestuur geïnformeerd over bovengenoemde ontwikkelingen en zij wachten de resultaten af. Het bisdom heeft laten weten dat, wanneer het gebouw wordt overgedragen aan een niet kerkelijke organisatie, het kerkgebouw haar functie formeel verliest. Het gebouw wordt dan onttrokken aan de eredienst. De inzet van het parochiebestuur is om, samen met de lokale gemeenschappen, locaties te vinden waar bij elkaar kan worden gekomen en kan worden gevierd, ondanks de sluiting van het kerkgebouw. Dit kan wellicht door het huren van alsdan beschikbare ruimte in het heringerichte voormalige kerkgebouw of in een andere daarvoor geschikte ruimte.

Het bestuur werkt ernaar toe dat in april de gesprekken in Batenburg een vervolg krijgen en in Heumen worden opgestart. Uiteraard houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Nieuwe waarnemend deken Druten-Wijchen

Beste pastores en bestuursleden,

Met ingang van 1 juni 2017 zal mgr. Mutsaerts benoemd worden als waarnemend deken van het dekenaat Druten-Wijchen. Hiermee voorziet de bisschop van ’s-Hertogenbosch in de vacature die ontstaat vanwege het vertrek van mij naar het bisdom Groningen-Leeuwarden. Ik wens alle priesters, diakens, pastoraal werkers en alle bestuursleden van de parochies alle goeds en een goede samenwerking.

Met vriendelijke groet,

Ron van den Hout,

Waarnemend deken Druten-Wijchen

Vicaris-generaal bisdom ‘s-Hertogenbosch

Kerkbalans

Onze kerken

Wat maakt een dorp tot de woonplaats waar u zich thuis voelt? Ongetwijfeld zijn dat meerdere dingen. Bekend is dat voor veel inwoners de kerk er één is. Je hoeft er niet eens binnen te komen om te waarderen dat hij er is. Mensen beleven er met elkaar de hoogte- en dieptepunten van het leven. Iedereen is er welkom. Samen vieren waar je blij en dankbaar voor bent. Samen verdriet dragen en delen. Samen in gesprek raken over wat ons bezighoudt in het leven. Zo met elkaar optrekken en zichtbaar zijn als geloofsgemeenschap is heel wat waard.

Het voortbestaan

In onderstaande tabel is te zien dat de kerkbijdrage in 2016 met een paar procent is gedaald. Helemaal vanzelfsprekend is het voortbestaan van onze kerkgebouwen niet ondanks het werk van onze talrijke enthousiaste vrijwilligers. De kerk krijgt geen subsidie en de vaste bezoekers alléén kunnen de kerkgebouwen niet in stand houden. Eens temeer, omdat de kosten voor het onderhoud van het kerkgebouw elk jaar stijgen.

Parochie

December

 

 

 

2015

2016

Verschil

01 WIJCHEN

73.062,01

71.792,16

-1.269,85

02 WOEZIK

12.251,86

11.536,03

-715,83

03 ALVERNA

19.250,44

17.099,04

-2.151,40

04 BALGOY

3.045,19

2.696,48

-348,71

05 EMMANUEL

28.234,75

27.436,08

-798,67

06 BATENBURG

4.485,16

4.071,00

-414,16

07 BERGHAREN

9.206,00

8.950,50

-255,50

08 HERNEN

8.090,00

8.278,00

188,00

09 NIFTRIK

2.909,89

2.775,50

-134,39

10 NEDERASSELT

4.527,24

4.539,79

12,55

11 OVERASSELT

20.238,00

21.510,55

1.272,55

12 HEUMEN

5.145,92

4.673,27

-472,65

 

156,21

813,00

656,79

Eindtotaal

190.602,67

186.171,40

-4.431,27

Onze oproep

Wij willen u vragen: blijft u vooral mee doen met uw gift aan Kerkbalans ! Uw bijdrage wordt onder andere gebruikt voor het pastorale werk: de aandacht en zorg voor mensen, zowel bij ziekte en overlijden, maar ook bij de vreugdevolle momenten in het leven zoals geboorte en huwelijk. Daarnaast wordt uw gift gebruikt voor het onderhoud van het kerkgebouw; voor feestelijke vieringen rond Pasen, Pinksteren en natuurlijk Kerstmis. Elk bedrag is uiteraard welkom.

Ook als u weinig te besteden heeft, maakt u met uw bijdrage duidelijk dat de voortgang van het werk u wat waard is en onze parochie daarom ook op u mag rekenen. Wilt u bijdragen dan kunt u uw gift overmaken op rekeningnummer NL65RABO0135463459 t.n.v. Parochie De Twaalf Apostelen o.v.v. Actie Kerkbalans 2017.

Bij voorbaat dank,

Het bestuur