Protocol openstelling kerken De Twaalf Apostelen

Vanaf zaterdag 04 juli gaan we weer vieren in alle kerken volgens de RIVM richtlijnen en tevens een nieuw vieringenschema.
Iedere zondag een viering om 11:00 uur in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen en de H. Antonius Abtkerk te Overasselt.
In de H. Judocuskerk te Hernen vieren we in de even weken op zaterdag om 19:00 uur en in de oneven weken op zondag om 11.00 uur. Tijdens het kapelbergseizoen vieren we iedere zaterdag om 19:00 uur op de Kapelberg te Bergharen.
In de overige kerken is er eens per twee weken een viering. Houdt hiervoor de kerkberichten in De Wegwijs, Apostelbode of website in de gaten.

Indien u een van onderstaande vragen met JA moet beantwoorden, is het niet mogelijk om een viering live bij te wonen.
U kunt de viering altijd via ons YouTube kanaal "Antonius Abt Wijchen" volgen op zondag om 11.00 uur.

1. Heeft u een of meerdere klachten in de afgelopen 24 uur gehad zoals:
• Hoesten (anders dan u gewend bent)
• Benauwdheid (anders dan u gewend bent)
• Verkoudheidsklachten
• Verhoging of koorts boven de 37,5°C
• Reuk- en/of smaakverlies
• Diarree
2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of nieuwe benauwdheidsklachten?
3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen zeven dagen vastgesteld (in een lab)?
4. Heeft u een huisgenoot /gezinslid met het nieuwe coronavirus
en heeft u in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Bent u in quarantaine, omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Om alles rondom deze vieringen in goede banen te leiden, is er een protocol opgesteld. Dat vindt u hier. We verzoeken allen zich hieraan te houden.

U kunt ook altijd de livestream bekijken vanuit de H. Antonius Abtkerk te Wijchen via YouTube of onze website.


Herbestemmingsactiviteiten H. Viktor Batenburg en de H. Georgius in Heumen

Het parochiebestuur wil de parochianen van bovengenoemde parochies en de leden van de beide contactraden op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen in het herbestemmingstraject van bovengenoemde kerkgebouwen.

Het kerkbestuur heeft aan organisatie BOEi gevraagd haar te begeleiden in dit herbestemmingstraject. BOEi is een landelijk werkende organisatie, gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties bij het onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden van monumentale gebouwen, waaronder kerkgebouwen. BOEi adviseert, ondersteunt en begeleidt het kerkbestuur in het traject dat moet worden doorlopen om te komen tot een succesvolle herbestemming. Zij voeren ook de gesprekken met partijen die zijn geïnteresseerd in de gebouwen.

Met betrekking tot de H. Victor in Batenburg hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden met geïnteresseerde partijen. De optie, voorgesteld door de gemeente om de lagere school en het verenigingsgebouw onder te brengen in de kerk, bleek niet uitvoerbaar. Vervolgens is contact gelegd met mogelijk andere geïnteresseerden. Hiermee zijn door BOEi serieuze gesprekken gevoerd.
Voor de financiering van het vervolgtraject heeft BOEi, op verzoek van het parochiebestuur, een vervolgsubsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg. Deze subsidie wordt ingezet om de plannen van de geïnteresseerde partijen te concretiseren in een tekening/plattegrond en begroting, beide noodzakelijk om de plannen te kunnen omzetten in realisatie. De subsidie is onlangs toegezegd en daarmee kan het vervolgtraject worden opgestart.

Het herbestemmingstraject van de H. Georgius in Heumen moet nog worden opgestart. Daarvoor is ook subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg en toegekend. Dit betekent dat wij kunnen starten met het onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden voor deze kerk. Hiertoe wordt een quickscan opgesteld. Dit is een beperkt onderzoek waarbij de belangrijkste kansen, knelpunten en mogelijkheden worden benoemd. De resultaten/uitkomsten van de quickscan kunnen aanleiding zijn tot een uitgebreidere analyse waar nu in Batenburg mee wordt gestart. Voor het opstellen van deze scan wordt door BOEi gesproken met een vertegenwoordiging van de contactraad, het bestuur van de Terp en mogelijk andere geïnteresseerden uit de plaatselijke gemeenschap. Het parochiebestuur zal ook de gemeente Heumen op de hoogte stellen en uitnodigen voor de bijeenkomst.

Het bisdom is door het parochiebestuur geïnformeerd over bovengenoemde ontwikkelingen en zij wachten de resultaten af. Het bisdom heeft laten weten dat, wanneer het gebouw wordt overgedragen aan een niet kerkelijke organisatie, het kerkgebouw haar functie formeel verliest. Het gebouw wordt dan onttrokken aan de eredienst. De inzet van het parochiebestuur is om, samen met de lokale gemeenschappen, locaties te vinden waar bij elkaar kan worden gekomen en kan worden gevierd, ondanks de sluiting van het kerkgebouw. Dit kan wellicht door het huren van alsdan beschikbare ruimte in het heringerichte voormalige kerkgebouw of in een andere daarvoor geschikte ruimte.

Het bestuur werkt ernaar toe dat in april de gesprekken in Batenburg een vervolg krijgen en in Heumen worden opgestart. Uiteraard houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Kerkbalans

Onze kerken

Wat maakt een dorp tot de woonplaats waar u zich thuis voelt? Ongetwijfeld zijn dat meerdere dingen. Bekend is dat voor veel inwoners de kerk er één is. Je hoeft er niet eens binnen te komen om te waarderen dat hij er is. Mensen beleven er met elkaar de hoogte- en dieptepunten van het leven. Iedereen is er welkom. Samen vieren waar je blij en dankbaar voor bent. Samen verdriet dragen en delen. Samen in gesprek raken over wat ons bezighoudt in het leven. Zo met elkaar optrekken en zichtbaar zijn als geloofsgemeenschap is heel wat waard.

Het voortbestaan

In onderstaande tabel is te zien dat de kerkbijdrage in 2016 met een paar procent is gedaald. Helemaal vanzelfsprekend is het voortbestaan van onze kerkgebouwen niet ondanks het werk van onze talrijke enthousiaste vrijwilligers. De kerk krijgt geen subsidie en de vaste bezoekers alléén kunnen de kerkgebouwen niet in stand houden. Eens temeer, omdat de kosten voor het onderhoud van het kerkgebouw elk jaar stijgen.

Parochie

December

 

 

 

2015

2016

Verschil

01 WIJCHEN

73.062,01

71.792,16

-1.269,85

02 WOEZIK

12.251,86

11.536,03

-715,83

03 ALVERNA

19.250,44

17.099,04

-2.151,40

04 BALGOY

3.045,19

2.696,48

-348,71

05 EMMANUEL

28.234,75

27.436,08

-798,67

06 BATENBURG

4.485,16

4.071,00

-414,16

07 BERGHAREN

9.206,00

8.950,50

-255,50

08 HERNEN

8.090,00

8.278,00

188,00

09 NIFTRIK

2.909,89

2.775,50

-134,39

10 NEDERASSELT

4.527,24

4.539,79

12,55

11 OVERASSELT

20.238,00

21.510,55

1.272,55

12 HEUMEN

5.145,92

4.673,27

-472,65

 

156,21

813,00

656,79

Eindtotaal

190.602,67

186.171,40

-4.431,27

Onze oproep

Wij willen u vragen: blijft u vooral mee doen met uw gift aan Kerkbalans ! Uw bijdrage wordt onder andere gebruikt voor het pastorale werk: de aandacht en zorg voor mensen, zowel bij ziekte en overlijden, maar ook bij de vreugdevolle momenten in het leven zoals geboorte en huwelijk. Daarnaast wordt uw gift gebruikt voor het onderhoud van het kerkgebouw; voor feestelijke vieringen rond Pasen, Pinksteren en natuurlijk Kerstmis. Elk bedrag is uiteraard welkom.

Ook als u weinig te besteden heeft, maakt u met uw bijdrage duidelijk dat de voortgang van het werk u wat waard is en onze parochie daarom ook op u mag rekenen. Wilt u bijdragen dan kunt u uw gift overmaken op rekeningnummer NL65RABO0135463459 t.n.v. Parochie De Twaalf Apostelen o.v.v. Actie Kerkbalans 2017.

Bij voorbaat dank,

Het bestuur

Jongeren gevraagd voor activiteiten met jonge nieuwkomers

Er zijn in Wijchen een aantal jonge alleenstaande nieuwkomers. Jongeren uit met name Afghanistan, Syrië en Eritrea.
We zoeken Nederlandse jongeren om samen met hen activiteiten te doen.
Heb je belangstelling, neem dan even contact op met:
Caroline Visser, coördinator Interkerkelijk Platform Kerk en Vluchteling Wijchen, tel: (06) 46267581 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkbalans

Aan het begin van elk jaar doet de parochie De Twaalf Apostelen mee aan de landelijke actie kerkbalans. U hebt in januari een oproep ontvangen om mee te doen voor onze parochie. Veel parochianen hebben hieraan weer gehoor gegeven en hebben een bedrag overgemaakt om het parochiewerk financieel te ondersteunen. Hartelijk bedankt aan allen die hier aan hebben bijgedragen. Ook zijn er veel parochianen die een machtiging hebben getekend om jaarlijks een vast bedrag aan de parochie te schenken. Ook deze groep parochianen bedankt voor uw jaarlijkse bijdrage. Ondanks dat velen al meedoen, blijven we dit jaar iets achter ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar juli, zoals te zien bij de maandelijks bijgehouden barometer op de tweede pagina van de Apostelbode. Het kan zijn dat onze werkgroep u niet heeft bereikt of dat u vergeten bent een bijdrage over te maken. Uw bijdrage is van groot belang om het parochiewerk in stand te houden, maar ook voor het bekostigen van de vaste lasten en het onderhoud van de gebouwen. Langs deze weg doen we een oproep aan de parochianen om nog eens na te kijken of u al meegedaan hebt aan de actie kerkbalans. Het pastoresteam en de vele vrijwilligers in onze parochie proberen het pastorale werk levendig te houden in alle geloofsgemeenschappen, maar financiële middelen zijn hierbij ook nodig.

Wilt u nog een bijdrage doen, dan kan dat op rekeningnummer NL65 RABO 0135 4634 59, t.n.v. Parochie De Twaalf Apostelen, o.v.v. Actie Kerkbalans. 

Felicitatie Mgr. G. de Korte

Wijchen, 20 april 2016
Onze referentie: PB16-04-11

Geachte Monseigneur G. de Korte,

Namens het pastoresteam en het bestuur van parochie De Twaalf Apostelen Wijchen feliciteren wij u van harte met uw benoeming als 17e Bisschop van het Bisdom Den Bosch.
Als 5-jarige fusieparochie willen wij graag met u verder in vertrouwen bouwen aan Kerk die Geroepen is tot hoop. In de afgelopen 5 jaar hebben we in volle tevredenheid samen gewerkt met de staf van het Bisdom aan de organisatie van het pastoraat en het bestuur/beheer van onze parochie. Alle besluiten met betrekking tot de pastorale bezetting zijn in goed overleg met het Bisdom tot stand gekomen. In samenwerking met het Bisdom en in het bijzonder de heer van de Molengraft is het Navisionsysteem ingevoerd. Dat biedt mogelijkheden om geloofsgemeenschappen goed te informeren over de huidige situatie en doelgroepen te selecteren voor een speciale benadering. Dat betreft de Actie Kerkbalans, maar ook het pastoraat voor jongeren en jongvolwassenen. Het is ons gebleken dat gerichte acties succes hebben, wat onder andere blijkt uit de bijdragen van parochianen en de deelname aan de Actie Kerkbalans. De opbrengst is niet alleen de laatste jaren constant gebleven, maar nam zelfs iets toe toen we aankondigden speciaal in te willen zetten op het pastoraat voor jongeren en jongvolwassenen. Overigens blijkt uit de gegevens van Navision ook dat de parochie in de breedte redelijk stabiel is, zowel wat betreft de betrokkenheid van de vrijwilligers als in financieel opzicht.
De laatste tijd constateren wij ook dat de lokale media positieve berichten over gebeurtenissen in de parochie opnemen. Dit toenemend wederzijds vertrouwen biedt mogelijkheden voor publicaties in de toekomst onder andere met betrekking tot het project jeugd en jongvolwassenen.
Recentelijk hebben wij van het Bisdom toestemming gekregen om een jonge, enthousiaste pastoraal medewerkster voltijds aan te stellen, speciaal voor de benadering van jongeren en jongvolwassenen. Wij willen proberen om in de komende 3 jaar deze groepen actief te benaderen en te betrekken bij de parochie, zowel pastoraal als met betrekking tot vrijwilligerswerk.

In 2015 hebben wij een overzicht van ons pastoraat en bestuur/beheer sinds de fusie en een plan voor de komende 3 jaar naar het Bisdom gestuurd en besproken. Het is onze bedoeling om de voortgang van onze plannen regelmatig met het Bisdom te delen. We zijn blij met de kwaliteit van de samenwerking met het bisdom en verwachten dit nog verder te kunnen uitbouwen.
Pastoresteam en bestuur wensen u veel succes in de uitvoering van uw taken en hopen dat het niet alleen het grootste Bisdom van Nederland zal blijven, maar tevens haar hoopvolle roeping kan volgen om een keerpunt in de tijdgeest te bewerkstelligen waardoor groei plaatsmaakt voor krimp. Als parochie willen wij daar graag aan meewerken, waar wij kunnen.
Wij willen u graag uitnodigen om na onze dekenale ontmoeting bij gelegenheid een bezoek aan onze parochie te brengen, om uitvoeriger van gedachten te kunnen wisselen over wederzijdse plannen en bedoelingen.
U nogmaals veel succes toewensend in uw pastorale en bestuurstaak,

Met vriendelijke groet,
Namens het pastoresteam en het bestuur van parochie De Twaalf Apostelen Wijchen,

M. Claes, pastoor.