Protocol openstelling kerken De Twaalf Apostelen

Vanaf zaterdag 04 juli gaan we weer vieren in alle kerken volgens de RIVM richtlijnen en tevens een nieuw vieringenschema.
Iedere zondag een viering om 11:00 uur in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen en de H. Antonius Abtkerk te Overasselt.
In de H. Judocuskerk te Hernen vieren we in de even weken op zaterdag om 19:00 uur en in de oneven weken op zondag om 11.00 uur. Tijdens het kapelbergseizoen vieren we iedere zaterdag om 19:00 uur op de Kapelberg te Bergharen.
In de overige kerken is er eens per twee weken een viering. Houdt hiervoor de kerkberichten in De Wegwijs, Apostelbode of website in de gaten.

Indien u een van onderstaande vragen met JA moet beantwoorden, is het niet mogelijk om een viering live bij te wonen.
U kunt de viering altijd via ons YouTube kanaal "Antonius Abt Wijchen" volgen op zondag om 11.00 uur.

1. Heeft u een of meerdere klachten in de afgelopen 24 uur gehad zoals:
• Hoesten (anders dan u gewend bent)
• Benauwdheid (anders dan u gewend bent)
• Verkoudheidsklachten
• Verhoging of koorts boven de 37,5°C
• Reuk- en/of smaakverlies
• Diarree
2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of nieuwe benauwdheidsklachten?
3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen zeven dagen vastgesteld (in een lab)?
4. Heeft u een huisgenoot /gezinslid met het nieuwe coronavirus
en heeft u in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Bent u in quarantaine, omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Om alles rondom deze vieringen in goede banen te leiden, is er een protocol opgesteld. Dat vindt u hier. We verzoeken allen zich hieraan te houden.

U kunt ook altijd de livestream bekijken vanuit de H. Antonius Abtkerk te Wijchen via YouTube of onze website.


Felicitatie Mgr. G. de Korte

Wijchen, 20 april 2016
Onze referentie: PB16-04-11

Geachte Monseigneur G. de Korte,

Namens het pastoresteam en het bestuur van parochie De Twaalf Apostelen Wijchen feliciteren wij u van harte met uw benoeming als 17e Bisschop van het Bisdom Den Bosch.
Als 5-jarige fusieparochie willen wij graag met u verder in vertrouwen bouwen aan Kerk die Geroepen is tot hoop. In de afgelopen 5 jaar hebben we in volle tevredenheid samen gewerkt met de staf van het Bisdom aan de organisatie van het pastoraat en het bestuur/beheer van onze parochie. Alle besluiten met betrekking tot de pastorale bezetting zijn in goed overleg met het Bisdom tot stand gekomen. In samenwerking met het Bisdom en in het bijzonder de heer van de Molengraft is het Navisionsysteem ingevoerd. Dat biedt mogelijkheden om geloofsgemeenschappen goed te informeren over de huidige situatie en doelgroepen te selecteren voor een speciale benadering. Dat betreft de Actie Kerkbalans, maar ook het pastoraat voor jongeren en jongvolwassenen. Het is ons gebleken dat gerichte acties succes hebben, wat onder andere blijkt uit de bijdragen van parochianen en de deelname aan de Actie Kerkbalans. De opbrengst is niet alleen de laatste jaren constant gebleven, maar nam zelfs iets toe toen we aankondigden speciaal in te willen zetten op het pastoraat voor jongeren en jongvolwassenen. Overigens blijkt uit de gegevens van Navision ook dat de parochie in de breedte redelijk stabiel is, zowel wat betreft de betrokkenheid van de vrijwilligers als in financieel opzicht.
De laatste tijd constateren wij ook dat de lokale media positieve berichten over gebeurtenissen in de parochie opnemen. Dit toenemend wederzijds vertrouwen biedt mogelijkheden voor publicaties in de toekomst onder andere met betrekking tot het project jeugd en jongvolwassenen.
Recentelijk hebben wij van het Bisdom toestemming gekregen om een jonge, enthousiaste pastoraal medewerkster voltijds aan te stellen, speciaal voor de benadering van jongeren en jongvolwassenen. Wij willen proberen om in de komende 3 jaar deze groepen actief te benaderen en te betrekken bij de parochie, zowel pastoraal als met betrekking tot vrijwilligerswerk.

In 2015 hebben wij een overzicht van ons pastoraat en bestuur/beheer sinds de fusie en een plan voor de komende 3 jaar naar het Bisdom gestuurd en besproken. Het is onze bedoeling om de voortgang van onze plannen regelmatig met het Bisdom te delen. We zijn blij met de kwaliteit van de samenwerking met het bisdom en verwachten dit nog verder te kunnen uitbouwen.
Pastoresteam en bestuur wensen u veel succes in de uitvoering van uw taken en hopen dat het niet alleen het grootste Bisdom van Nederland zal blijven, maar tevens haar hoopvolle roeping kan volgen om een keerpunt in de tijdgeest te bewerkstelligen waardoor groei plaatsmaakt voor krimp. Als parochie willen wij daar graag aan meewerken, waar wij kunnen.
Wij willen u graag uitnodigen om na onze dekenale ontmoeting bij gelegenheid een bezoek aan onze parochie te brengen, om uitvoeriger van gedachten te kunnen wisselen over wederzijdse plannen en bedoelingen.
U nogmaals veel succes toewensend in uw pastorale en bestuurstaak,

Met vriendelijke groet,
Namens het pastoresteam en het bestuur van parochie De Twaalf Apostelen Wijchen,

M. Claes, pastoor.