Protocol openstelling kerken De Twaalf Apostelen

Vanaf zaterdag 04 juli gaan we weer vieren in alle kerken volgens de RIVM richtlijnen en tevens een nieuw vieringenschema.
Iedere zondag een viering om 11:00 uur in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen en de H. Antonius Abtkerk te Overasselt.
In de H. Judocuskerk te Hernen vieren we in de even weken op zaterdag om 19:00 uur en in de oneven weken op zondag om 11.00 uur. Tijdens het kapelbergseizoen vieren we iedere zaterdag om 19:00 uur op de Kapelberg te Bergharen.
In de overige kerken is er eens per twee weken een viering. Houdt hiervoor de kerkberichten in De Wegwijs, Apostelbode of website in de gaten.

Indien u een van onderstaande vragen met JA moet beantwoorden, is het niet mogelijk om een viering live bij te wonen.
U kunt de viering altijd via ons YouTube kanaal "Antonius Abt Wijchen" volgen op zondag om 11.00 uur.

1. Heeft u een of meerdere klachten in de afgelopen 24 uur gehad zoals:
• Hoesten (anders dan u gewend bent)
• Benauwdheid (anders dan u gewend bent)
• Verkoudheidsklachten
• Verhoging of koorts boven de 37,5°C
• Reuk- en/of smaakverlies
• Diarree
2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of nieuwe benauwdheidsklachten?
3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen zeven dagen vastgesteld (in een lab)?
4. Heeft u een huisgenoot /gezinslid met het nieuwe coronavirus
en heeft u in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Bent u in quarantaine, omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Om alles rondom deze vieringen in goede banen te leiden, is er een protocol opgesteld. Dat vindt u hier. We verzoeken allen zich hieraan te houden.

U kunt ook altijd de livestream bekijken vanuit de H. Antonius Abtkerk te Wijchen via YouTube of onze website.


Herbestemmingsactiviteiten H. Viktor Batenburg en de H. Georgius in Heumen

Het parochiebestuur wil de parochianen van bovengenoemde parochies en de leden van de beide contactraden op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen in het herbestemmingstraject van bovengenoemde kerkgebouwen.

Het kerkbestuur heeft aan organisatie BOEi gevraagd haar te begeleiden in dit herbestemmingstraject. BOEi is een landelijk werkende organisatie, gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties bij het onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden van monumentale gebouwen, waaronder kerkgebouwen. BOEi adviseert, ondersteunt en begeleidt het kerkbestuur in het traject dat moet worden doorlopen om te komen tot een succesvolle herbestemming. Zij voeren ook de gesprekken met partijen die zijn geïnteresseerd in de gebouwen.

Met betrekking tot de H. Victor in Batenburg hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden met geïnteresseerde partijen. De optie, voorgesteld door de gemeente om de lagere school en het verenigingsgebouw onder te brengen in de kerk, bleek niet uitvoerbaar. Vervolgens is contact gelegd met mogelijk andere geïnteresseerden. Hiermee zijn door BOEi serieuze gesprekken gevoerd.
Voor de financiering van het vervolgtraject heeft BOEi, op verzoek van het parochiebestuur, een vervolgsubsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg. Deze subsidie wordt ingezet om de plannen van de geïnteresseerde partijen te concretiseren in een tekening/plattegrond en begroting, beide noodzakelijk om de plannen te kunnen omzetten in realisatie. De subsidie is onlangs toegezegd en daarmee kan het vervolgtraject worden opgestart.

Het herbestemmingstraject van de H. Georgius in Heumen moet nog worden opgestart. Daarvoor is ook subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg en toegekend. Dit betekent dat wij kunnen starten met het onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden voor deze kerk. Hiertoe wordt een quickscan opgesteld. Dit is een beperkt onderzoek waarbij de belangrijkste kansen, knelpunten en mogelijkheden worden benoemd. De resultaten/uitkomsten van de quickscan kunnen aanleiding zijn tot een uitgebreidere analyse waar nu in Batenburg mee wordt gestart. Voor het opstellen van deze scan wordt door BOEi gesproken met een vertegenwoordiging van de contactraad, het bestuur van de Terp en mogelijk andere geïnteresseerden uit de plaatselijke gemeenschap. Het parochiebestuur zal ook de gemeente Heumen op de hoogte stellen en uitnodigen voor de bijeenkomst.

Het bisdom is door het parochiebestuur geïnformeerd over bovengenoemde ontwikkelingen en zij wachten de resultaten af. Het bisdom heeft laten weten dat, wanneer het gebouw wordt overgedragen aan een niet kerkelijke organisatie, het kerkgebouw haar functie formeel verliest. Het gebouw wordt dan onttrokken aan de eredienst. De inzet van het parochiebestuur is om, samen met de lokale gemeenschappen, locaties te vinden waar bij elkaar kan worden gekomen en kan worden gevierd, ondanks de sluiting van het kerkgebouw. Dit kan wellicht door het huren van alsdan beschikbare ruimte in het heringerichte voormalige kerkgebouw of in een andere daarvoor geschikte ruimte.

Het bestuur werkt ernaar toe dat in april de gesprekken in Batenburg een vervolg krijgen en in Heumen worden opgestart. Uiteraard houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.