Alle vieringen tot en met zondag 31 mei afgelast in hele parochie

Helaas hebben we naar aanleiding van de Corona problematiek moeten besluiten om alle vieringen in onze parochie in het weekend en doordeweeks met onmiddellijke ingang af te gelasten.
Deze maatregel geldt t/m zondag 31 mei. U kunt via deze link meer informatie hierover krijgen. 
Ook de vieringen rondom Palmzondag, de Goede Week en Pasen komen als gevolg hiervan te vervallen.
Volg deze link voor meer informatie hierover.

Alle andere catechetische activiteiten i.v.m. jeugd worden eveneens afgelast, evenals de bijeenkomst voor ouderen in het inloopmorgen op dinsdagochtend in het parochiecentrum te Wijchen. De ouderenviering in de Meander is opgeschort voor dezelfde periode.

Uitvaarten en huwelijken

 • Kerkelijke uitvaarten en huwelijken worden zo sober en klein mogelijk gehouden met zo min mogelijk aanwezigen. Ook hier gelden alle strikte maatregelen voor afstand, gezondheid en hygiëne.
 • De heilige communie kan bij deze vieringen niet worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn.

Pastoor Martin Claes.


Uitbreiding maatregelen inzake coronavirus

Naar aanleiding van de maatregelen die de Rooms-Katholieke Kerk op 23 maart heeft aangekondigd, stonden er nog enkele vragen open. Daar hebben de Nederlandse bisschoppen op 26 maart een besluit over genomen, na een gesprek van de kerken met de burgerlijke overheid en in lijn met het aangescherpte Vaticaanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’. ‘We nemen onze verantwoordelijkheid in het voorkomen van het verspreiden van corona zeer serieus’, zeggen de bisschoppen.

Dat betekent dat alle op 23 maart afgekondigde maatregelen gehandhaafd blijven en waar nodig worden aangescherpt, te weten:

 • Geen publieke vieringen tot en met Pinksteren
 • Besloten vieringen alleen in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren, zonder de deelname van andere gelovigen, met in achtneming van alle strikte maatregelen op gebied van afstand, hygiëne en gezondheid. Dit betekent met ingang van 26 maart ook dat de heilige communie bij deze vieringen niet kan worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn. Om dezelfde redenen kan de heilige communie niet buiten de heilige mis worden uitgereikt, behalve wanneer het gaat om het viaticum (laatste heilige communie voor stervenden)
 • De kerken zijn waar mogelijk open voor gelovigen die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid
 • Voor alle parochies geldt voor de besloten vieringen in de Paastijd het aangescherpte Vaticaanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’. Ook voor kloosters gelden de richtlijnen uit dit decreet.

Uitvaarten en huwelijken

Op de site van de rijksoverheid worden in verband met het afgelasten van samenkomsten uitzonderingen genoemd voor religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten. Zo mogen uitvaarten en huwelijksvieringen plaats vinden in aanwezigheid van maximaal 29 personen.

De bisschoppen hebben het volgende besloten:

 • Kerkelijke uitvaarten en huwelijken worden zo sober en klein mogelijk gehouden met zo min mogelijk aanwezigen. Ook hier gelden alle strikte maatregelen voor afstand, gezondheid en hygiëne.
 • De heilige communie kan bij deze vieringen niet worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn.

‘We willen gelovigen in de risicogroepen beschermen’

Andere publieke vieringen dan uitvaarten en huwelijksvieringen staan de bisschoppen niet toe, ook al biedt de overheid hiertoe in principe wél een mogelijkheid met maximaal 29 aanwezigen. ‘We beseffen dat dit laatste voor gelovigen moeilijk zal zijn. Voor ons is dit ook geen gemakkelijk besluit, maar we doen dit omdat we onze verantwoordelijkheid serieus nemen, met name ook voor onze gelovigen die tot de risicogroepen behoren. Het huis van God, de eredienst aan God mag geen bron van besmetting van mensen worden.”

De bisschoppen vragen begrip van de gelovigen en wijzen op de noodzakelijke strenge lijn van de overheid voor alle andere typen samenkomsten. Ze willen ook gehoor geven aan het Vaticaanse decreet van 25 maart 2020.  Ze wijzen op alle mogelijkheden die er intussen zijn om vanuit eigen huis een mis te volgen en de geestelijke communie te ontvangen. Ze vragen om in gebed met onderlinge barmhartigheid en begrip voor elkaar verbonden te blijven.

Mochten nieuwe maatregelen van de overheid reden geven om deze kerkelijke maatregelen te heroverwegen, dan volgt verdere berichtgeving. Parochies kunnen met aanvullende vragen contact opnemen met het eigen bisdom.

Nederlandse Bisschoppen: met Palmzondag en Pasen geen publieke liturgische vieringen

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag). Al eerder kondigde paus Franciscus vergelijkbare maatregelen aan. De maatregelen die de overheid in Nederland heeft genomen gelden tot en met 6 april.  De bisschoppen zien zich echter genoodzaakt ook tot en met Pasen nu al een beslissing te nemen in verband met de voorbereidingen voor de liturgische plechtigheden, die niet goed plaats kunnen vinden in de huidige situatie. Verder is de noodzaak er vanwege de gezondheid van de gelovigen, onder wie ook kwetsbare personen.

Missen, doop en uitvaart

De zondagse Eucharistieviering van de priesters vindt in de beslotenheid plaats en zonder koor, eventueel met cantor.

Voor de missen die doordeweeks worden gehouden gelden de eerder afgekondigde, strikte maatregelen met de volgende toevoeging: de pastoor beslist naar omstandigheden en in overeenstemming met de overheidsmaatregelen of de doordeweekse mis doorgaat of niet. Hij dient daarbij rekening te houden met de grootte van de kapel of kerk en ziet er op toe dat de richtlijnen van de overheid worden gevolgd. Van de aanwezige gelovigen wordt gevraagd 1,5 meter afstand van elkaar te houden ook als men naar voren komt voor de H. Communie of persoonlijke zegen en niet te komen wanneer men verkouden is.
UPDATE 23-03: Vanaf heden zijn ook de doordeweekse missen afgelast.

Hetzelfde geldt voor doopvieringen en uitvaarten die sober en kleinschalig moeten worden gehouden en in overeenstemming moeten zijn met de nadere richtlijnen van het eigen bisdom. In geval van uitvaarten dienen deze ook in overeenstemming te zijn met de richtlijnen van de uitvaartbranche zoals met betrekking tot het maximum aantal aanwezige personen.

Verenigd in gebed

De kerken blijven waar mogelijk open en toegankelijk om te bidden of een kaars op te steken. Vraag aan de bezoekers is, om daarbij afstand te houden tot andere kerkgangers en indien men verkouden is, niet te komen maar thuis te bidden. De bisschoppen roepen nadrukkelijk op tot gebed in deze tijden waarin het coronavirus heerst.

Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Kijk hier voor een uitnodiging om voor aanbidding naar de kerk te komen en de daaraan gekoppelde actie ter ondersteuning van de voedselbanken.

Vieringen Palmzondag, Goede Week en Pasen

De Nederlandse bisschoppen hebben met pijn in het hart besloten om de beperkende maatregelen mbt publieke vieringen te verlengen tot en met zondag 31 mei. Het betekent dat er ook in onze parochie geen publieke vieringen zullen plaatsvinden met Palmzondag, Goede Week en Pasen. Een ongekende onderbreking in het ritme van vieren in onze parochie.

Omdat we er als pastoresteam aan hechten dat we zeker in deze tijden waarin we onze kwetsbaarheid ervaren gezamenlijk bidden, zullen we in de kleine besloten kring van het pastoresteam Palmzondag, Witte Donderdag, kruisweg op Goede Vrijdag, de paaswake, Paaszondag vieren. We weten ons dan met name verbonden met onze parochianen en bidden en vieren namens hen die niet in staat zijn er fysiek bij aanwezig te zijn. Deze vieringen in de Antonius Abtkerk te Wijchen zijn niet publiek toegankelijk. Wel zullen we via de vaste camera en het Youtube kanaal parochianen in staat stellen mee te kijken en te bidden.

Op Palmzondag worden palmtakjes gezegend. Deze zullen in de Goede Week onder de geloofsgemeenschappen worden verdeeld en uitgedeeld.

We hopen op deze wijze het lijden, sterven en verrijzen van onze Heer op een waardige manier te kunnen vieren, die aan ons allen de kracht geeft om deze onzekere tijd te doorstaan.

Martin Claes

Tijden: 

Palmzondag 5 april 11.00 uur
Witte Donderdag 9 april 19.00 uur
Goede Vrijdag 10 april 15.00 uur
Paaswake 11 april 20.30 uur
Paaszondag 12 april 11.00 uur

Maatregelen coronavirus in parochie De Twaalf Apostelen

Maandag 23 maart zijn maatregelen rondom het coronavirus verder aangescherpt door de Nederlandse overheid. Dat heeft ook consequenties voor de activiteiten en bijeenkomsten in onze parochie. Onderstaand afspraken die hieromtrent  gemaakt zijn.

Afspraken

 • Helaas hebben we naar aanleiding van de Corona problematiek moeten besluiten om alle vieringen in onze parochie in het weekend met onmiddellijke ingang af te gelasten. Deze maatregel geldt t/m zondag 31 mei.
 • Iedere zondag zal er via het YouTube kanaal om 11.00 uur een viering (zonder kerkgangers) vanuit de Antonius Abtkerk te Wijchen worden uitgezonden. Tevens zullen de vieringen in de Goede Week en met Pasen worden uitgezonden via hetzelfde kanaal. Daarnaast wordt ook bekeken of de doordeweekse vieringen worden uitgezonden.
 • Het Parochiecentrum, Oosterweg 4 is vanaf maandag 16 maart tot en met zondag 31 mei 2020 gesloten. Op de woensdagochtenden is het parochiecentrum telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur.
 • Voor noodgevallen kan uiteraard de parochietelefoon gebeld worden: 06-13934368.
 • Alle catechetische bijeenkomsten (Eerste Communie en Vormsel) en geloofsgesprekken zijn afgelast tot en met zondag 31 mei 2020.
 • De doopvieringen worden afgelast, de uitvaarten zullen in beperkte kring plaatsvinden.
 • De doordeweekse vieringen zijn per 23 maart ook afgelast.
 • De verschillende koffiedrink momenten in de parochie worden tot en met zondag 31 mei 2020 afgelast.

Uitvaarten en huwelijken

 • Kerkelijke uitvaarten en huwelijken worden zo sober en klein mogelijk gehouden met zo min mogelijk aanwezigen. Ook hier gelden alle strikte maatregelen voor afstand, gezondheid en hygiëne.
 • De heilige communie kan bij deze vieringen niet worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn.

 Bestuur en pastoresteam parochie De Twaalf Apostelen.