De Eerste Heilige Communie viering is te volgen via deze link.

Het maximaal gelovigen dat de liturgie meevieren,
staat vermeld achter de naam van de kerk.
Meldt u aan bij onderstaande contactpersonen:

H. Antonius Abtkerk Wijchen [72 personen] : Contactraad, (06) 82242153, abtwijchen@detwaalfapostelen.nl
Emmanuelkerk Wijchen [30 personen] : Tiny Poos, (06) 50265160, tinipoos@upcmail.nl
H. Paschaliskerk Woezik [30 personen] : Marijke de Groot, (06) 30653053, paschalis@detwaalfapostelen.nl
H. Jozefkerk Alverna [30 personen] : Anny Rosmalen, (06) 29277272, annyrosmalen80@gmail.com
H. Joh. de Doperkerk Balgoij [30 personen] : Marianne v/d Boogaard, (024) 6453933, nw.vanden.boogaard@kpnmail.nl
H. Antonius Abtkerk Nederasselt [30 personen] : Liza Matijssen, (024) 6221596, matyssen.geerts@kabelfoon.nl
H. Antonius Abtkerk Overasselt [30 personen] : Tien Theunissen, (06) 13039363, tien-nelly.theunissen@planet.nl
H. Georgiuskerk Heumen [30 personen] : Hetty Martens-Poelen (06) 23523965, hettypoelen@hotmail.com
Oude Sint-Victorkerk Batenburg [30 personen] : Bert van Boxtel, (0487) 540806, bertenrietvanboxtel@gmail.com
H. Annakerk Bergharen [30 personen] : Thé Pekel, (0487) 531651, thepekel@planet.nl
H. Judocuskerk Hernen [30 personen] : Marijke Reijnen, (0487) 531470, h.judocus@detwaalfapostelen.nl
H. Damianuskerk Niftrik [30 personen] : Jan Derks, (06) 53164226, jderksniftrik@hotmail.com

Mocht u zich niet vooraf willen aanmelden, dan is er altijd de mogelijkheid om naar de kerk te komen en, indien er ruimte is, uzelf daar te registreren.

Verder verzoeken we u bij het verplaatsen in de kerk (binnengaan en verlaten van de kerk, alsmede ter communie) zo mogelijk een mondkapje te dragen.


Sterren

Enkele weken geleden reden wij weer eens richting het zuiden. Het was inmiddels bijna herfst en de dagen begonnen korter te worden. Terwijl de kilometers zich aan elkaar regen, veranderde voor onze ogen het landschap. Toen de ochtendmist langzaam plaats maakte voor de zon, viel het me voor het eerst op. De kleuren… Ze waren anders dan in andere jaren. Het was alsof er een storm over Europa was gegaan, een wervelwind die met de vaardige hand van een schilder de ene bij de andere kleur had gemengd: karmozijn, vermiljoen, oker, goud en geel… Telkens als de zon er met haar stralen langs streek, leken de tinten te veranderen.

De dagen gingen voorbij, maar het kleurenspel bleef me fascineren. Wie had dit bedacht? Welke kunstenaar hield het palet in handen waaruit zulke intense schakeringen door de wereld stroomden? Maar niet alleen de dagen stelden deze vraag. Ook de nachten spraken mij van een geheim dat groter was dan mensen kunnen dromen. Op de laatste avond in de bergen ging onverwacht een hemel open. Ik ging over een weg die ik al zo vaak gegaan was en probeerde in het aardedonker de juiste richting te bewaren. Toen bleef ik staan en keek omhoog. Ademloos… Een mantel van ontelbare sterren spreidde zich over het land en aan de hemel trok de Melkweg een sleep van lichtende lijnen. Ik werd stiller dan stil, tot het in mij begon te zingen van vreugde. Deze sterrenhemel vertelde over het geheim van de kunstenaar en over het geheim van ons leven.

Ik moest denken aan de hemel thuis, waaraan je met moeite nog sterren kunt ontwaren. Daar waar straatlantaarns en neonreclame hun licht hemelwaarts zenden, zien wij nauwelijks nog de werkelijkheid die zich achter hun oranje-roze gloed verbergt.  Ik wist dat die sterren nooit weg waren geweest maar nog even ontelbaar zijn als duizend jaar geleden. En toen was er ineens het vermoeden, dat ook die onzichtbare kunstenaar nog net zo aanwezig was als voorheen. Zou het zo kunnen zijn dat, door het lawaai en de nutteloze afleiding in ons moderne bestaan, de schildershand die ons eens het Christuskind uittekende als verlosser van deze wereld, voor de meeste mensen net zo onzichtbaar is geworden als de sterren in de nacht?

Laten we in deze tijd, waarin de dagen korter worden, opnieuw op zoek gaan naar de grond van ons bestaan. Laten we ons openen voor het Licht en laten we de moeite nemen om uit ons leven alles te verwijderen wat het zicht op de hemel ontneemt. Dan zullen ook wij misschien ontdekken dat er iemand is die altijd op ons wacht. Zelfs als wij het niet willen zien.

Pastor Andreas Inderwisch.

En, hoe bevalt het?

Al vanaf mijn eerste week in mei krijg ik deze vraag regelmatig te horen: ‘Hoe bevalt het?’ Eigenlijk hoor je eerst een heel jaar meegedraaid te hebben om hierover te kunnen vertellen. Maar ik snap het wel. Ik zou de vraag zelf ook stellen. Nu ben ik ruim vier maanden pastoraal werker in De Twaalf Apostelen, waarbij ik voornamelijk te zien ben in Hernen-Leur en Bergharen.  
Ik heb op meerdere plekken gewerkt en elke plek heeft zijn charme. Geen enkele parochie is ‘ideaal.’ Kerkenwerk is en blijft een soort van wonderlijk samenspel van door God geïnspireerde mensen, die elkaar regelmatig en onregelmatig in allerlei rollen en taken treffen.

Ja ik voel me thuis. Dit betekent voor mij dat ik geen rem voel om te leven vanuit een Bijbeltekst die me vanaf de studietijd is bijgebleven (1 Petrus 3, 15): ‘wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft.’ Over die hoop ga ik graag met mensen in gesprek. Omdat geen mens zonder kan. En omdat we zo’n mooie traditie hebben. Een traditie die ook wel eens een vorm van ‘levenskunst’ wordt genoemd: met het leven om kunnen gaan zodat het goed is voor jou en al diegenen die aan jouw zorg zijn toevertrouwd. Een levenskunst ook waar je steun in kunt ervaren als het leven je op de proef stelt.

Ik heb in vorige functies geleerd om de tot één grote parochie gefuseerde geloofsgemeenschappen niet alleen maar en vanzelfsprekend vanuit die eenheid te bekijken. Het blijven verschillende gemeenschappen die uit dezelfde bron putten. Daar liggen grote kansen om over elkaars grenzen van weleer nieuwe tijden tegemoet te gaan.

Tot ziens!

Pastoraal werker Jack Steeghs.

Een luie zomer

Buiten schijnt volop de zon. Het is bijna de eerste dag van de zomer en dat is te merken. Overal genieten mensen van het mooie weer en geef ze eens ongelijk. De verleiding is groot om het even rustig aan te doen. Voor veel mensen kan dat ook geen kwaad, want iedereen is tegenwoordig druk en tijd om te ontspannen is er steeds minder. Wie echt wil meetellen moet een uitpuilende agenda hebben en het liefst een volledige baan combineren met zorgtaken, het huishouden en zijn sociale leven. Opeenvolgende bezuinigingen, opgeschroefde targets en de geleidelijke vermenging van werk met privé maken het er niet eenvoudiger op.

Er lijkt een wet te bestaan die ons wordt gedicteerd en die de hedendaagse mens bijna net zo kritiekloos tot zich neemt als een zuigeling de moedermelk: “Welvaart moet door hard werken worden verworven en we moeten tegen de klippen op produceren zodat we de absolute nummer één in de wereld worden én blijven.” Omdat anderen precies hetzelfde doel hebben, moeten we ons steeds meer inspannen, terwijl we tegelijkertijd steeds ontevredener lijken te worden. Het is een proces waarin de mens beetje bij beetje tot een slaaf van zijn eigen ambities wordt.  Er is een parabel van Heinrich Böll die mij in dit verband erg bevalt.

Op het strand van een eiland in de Stille Zuidzee ligt in zijn boot een visser. Hij geniet van de zon terwijl er een verbaasde toerist langs komt die vraagt: “Waarom vaar je niet uit? Zijn er geen vissen meer in de zee?”

De visser antwoordt: “Ik was vanochtend vroeg al aan het werk en ik heb voldoende gevangen om vandaag - en als het moet ook morgen nog - van te eten. Ik kan nu rusten en van de zon genieten.”

De toerist is met het antwoord niet tevreden en vervolgt: “Als je nog eens zou uitvaren, dan kon je veel meer vis vangen om op de markt te verkopen.”

“Waarom zou ik dat doen?”

“Heel eenvoudig”, zegt de toerist, “Je zou er veel geld mee kunnen verdienen, een tweede boot kunnen kopen, meer vis kunnen vangen en voor je het weet de eigenaar kunnen zijn van een hele vloot en een visfabriek.”

De visser komt langzaam uit zijn boot overeind en vraagt: “Wat zou ik in hemelsnaam met al die rijkdom moeten beginnen?”

De eenvoudige visser begint de toerist nu wel heel erg op zijn zenuwen te werken.

“Man, je zou al je dromen werkelijkheid kunnen laten worden. Je kunt op reis gaan, een privéjacht kopen en een heerlijke vakantie houden.”

De visser zwijgt een poosje en zegt dan: “Als ik er goed over nadenk, dan leef ik juist hier en nu al in mijn droom. Ik rust uit na mijn werk en lig op een prachtig strand in de zon. Mijn boot is weliswaar heel eenvoudig, maar ik ben er tevreden mee omdat ik hem zelf heb gebouwd en er mijn brood mee verdien. Als ik zo naar jou luister, dan ben ik dankbaar voor mij leven, want ik weet hoe ik gelukkig kan zijn zonder al die inspanningen waarover jij mij zojuist vertelde.”

Nu wist de toerist niets meer te zeggen. Hij draaide zich om en vervolgde hoofdschuddend zijn weg over het strand.

Een oud gezegde leert ons: “Ga tot de mieren gij luiaards, zie hen werken en wordt wijs”.  In onze tijd kan het geen kwaad dit zo nu en dan eens om te draaien. Ik wens u van harte een zonnige en luie zomer toe…

Pastor Andreas Inderwisch.

Maria trouw aan haar roeping

Maria is voor velen een voorbeeld. Ze heeft een speciale band met God. Ze is letterlijk met God verbonden door de Zoon Jezus Christus. Haar roeping is niet makkelijk. Moeder van God en mensen te zijn en daarmee hoop en vertrouwen te brengen door Jezus. Ze mocht Jezus dragen in haar schoot en op laten groeien in haar woning. Maria haar rijkdom bestond uit een belofte waar ze enkel op kon vertrouwen. Loslaten is een groot onderdeel geweest van het leven van Maria. Loslaten, zodat God zichtbaar mocht worden. En dat terwijl haar moederhart waarschijnlijk het liefst Jezus voor al het kwaad in de wereld wilde beschermen. Telkens wanneer Maria koos om te vertrouwen ervoer ze de barmhartigheid van God.

Op 15 augustus vieren wij dat Maria ten hemel is opgenomen. Op de site www.igniswebmagazine.nl schreef Peter van Dael SJ:  “Op het feest van Maria Tenhemelopneming vieren de gelovigen hun roeping. Waartoe zij geroepen zijn, wordt hun in beelden en visioenen voorgehouden. En ook de weg daartoe: het is de weg van de kleine dienstmaagd, die niet uit is op macht en rijkdom, maar gelooft in haar roeping, en haar rijkdom zoekt in God, die de geringen verheft en de hongerigen overlaadt met gaven. Zij vieren een visioen, dat werkelijkheid wordt telkens wanneer zij kiezen voor dienstbetoon in plaats van machtsvertoon.”

Vieren van je roeping

Dus, ook wij zijn geroepen om God in volledige liefde te zoeken en te volgen. “Wij vieren als gelovigen op het feest van Maria ten hemelopneming onze eigen roeping”. Hiermee zegt deze Pater Jezuïet iets treffends, maar ook iets ingewikkelds. Hoe kunnen wij als gelovigen nadenken over onze roeping? Zelf leg ik roeping uit als een stil, innerlijk weten dat het deze weg is die je mag gaan. Het Nederlandse woord ‘roeping’ klinkt naar mijns inziens te veel alsof het nadrukkelijk hoorbaar is. Iets wat overschreeuwd. Je zou ook het woord vocatie kunnen gebruiken. Bij mensen met een roeping denken we vaak aan kloosterlingen, priesters, diakens. Dit is enkel een vorm van roeping. Roeping tot het religieuze leven of priesterschap. Er zijn vele vormen van roeping, vul maar in. Ooit zei een Franciscanes tegen mij: “Spiritualiteit is niet voor jezelf, je moet het delen.” Een roeping of vocatie is een levensstijl waar jij diep innerlijk naar toe getrokken wordt. Daar waar in uw/jouw leven God het meest zichtbaar wordt in liefde.

De weg ernaartoe

De weg naar het leven van onze roeping is dus een weg naar ons binnenste. Het is een zoektocht naar waar God huist. Een zoektocht naar een plaats waar rust het wint van onrust. Waar vreugde en liefde zegenvieren. Het is een reis naar de plaats waar we mogen vertrouwen en durven los te laten, om zelf klein te worden zodat God groot wordt. Het is een zoektocht naar de uiting hiervan, doordat we onze eigen verlangens loslaten en bewuster worden van het grotere geheel en ons aandeel hierin. Door de talenten die God ons gegeven heeft hebben wij allemaal een unieke roeping om de zichtbaarheid van Gods liefde kenbaar te maken. Kijkende naar Maria leren we hoe God zichtbaar wordt in ons leven. In ons is de plaats waar God huist en daar is het antwoord op de roepingsvraag te vinden.

Om met de woorden van Augustinus te eindigen: “Ga niet uit je zelf vandaan; richt je naar het binnenste, want in de innerlijke mens huist de waarheid.”

Pastoraal werker Marieke Drent.

Aarde, handen

Aarde,

handen.

 

Ik mag graag

mijn handen openen

en vuil maken.

 

Het is een geschenk.

De traditie leert me: ‘God’

en ik heb het van huis uit

en van de omgeving waarin ik aardde:

Liefde voor zwarte grond;

een bodem onder mijn bestaan,

om zelfvertrouwen op te bouwen,

om een bedrijf op te bouwen,

om dagelijks contact mee te houden,

om met beide benen

in het heden

te kunnen staan.

 

Daarom

weet ik

dat je soms

de akker moet keren

voor een wenkend perspectief;

want niets blijft bij het oude,

alles wordt nieuw, zie je het nog niet?

Ik hoop en werk

naar dat kerende vermogen

van de ploegschaar toe.

 

Pas dan

straalt de overlevering,

en breekt geloof door

als een ontluikende bloemknop

in het leven

van alledag.

 

Godzijdank.

 

 

Pastoraal werker Jack Steeghs