Protocol openstelling kerken De Twaalf Apostelen

Vanaf zaterdag 04 juli gaan we weer vieren in alle kerken volgens de RIVM richtlijnen en tevens een nieuw vieringenschema.
Iedere zondag een viering om 11:00 uur in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen en de H. Antonius Abtkerk te Overasselt.
In de H. Judocuskerk te Hernen vieren we in de even weken op zaterdag om 19:00 uur en in de oneven weken op zondag om 11.00 uur. Tijdens het kapelbergseizoen vieren we iedere zaterdag om 19:00 uur op de Kapelberg te Bergharen.
In de overige kerken is er eens per twee weken een viering. Houdt hiervoor de kerkberichten in De Wegwijs, Apostelbode of website in de gaten.

Indien u een van onderstaande vragen met JA moet beantwoorden, is het niet mogelijk om een viering live bij te wonen.
U kunt de viering altijd via ons YouTube kanaal "Antonius Abt Wijchen" volgen op zondag om 11.00 uur.

1. Heeft u een of meerdere klachten in de afgelopen 24 uur gehad zoals:
• Hoesten (anders dan u gewend bent)
• Benauwdheid (anders dan u gewend bent)
• Verkoudheidsklachten
• Verhoging of koorts boven de 37,5°C
• Reuk- en/of smaakverlies
• Diarree
2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of nieuwe benauwdheidsklachten?
3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen zeven dagen vastgesteld (in een lab)?
4. Heeft u een huisgenoot /gezinslid met het nieuwe coronavirus
en heeft u in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Bent u in quarantaine, omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Voor de viering in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen is aanmelden verplicht!
U kunt bellen met (024) 6412627 of mailen naar aanmelding@detwaalfapostelen.nl in de week voorafgaand de viering.

Om alles rondom deze vieringen in goede banen te leiden, is er een protocol opgesteld. Dat vindt u hier. We verzoeken allen zich hieraan te houden.

U kunt ook altijd de livestream bekijken vanuit de H. Antonius Abtkerk te Wijchen via YouTube of onze website.


Het is God zélf…

Onderstaande column is een bewerking van de overweging die ik heb gehouden tijdens de eerste zondag in de Vastentijd (29 februari en 1 maart 2020).
 
God zélf heeft de boom in het paradijs geplant en verleidelijk gemaakt.
God zélf heeft de slang gemaakt.
Misschien was het Gods bedoeling, dat de mens van de verboden vrucht zou gaan eten, om voortaan de aarde te gaan bewerken…

Misschien is het klassieke verhaal van ‘de zondeval’ daarom een verhaal van ‘Gods zorg voor de hele schepping’?

Wie het weet mag het zeggen.

Als pastoraal werker ga ik regelmatig om met Schriftteksten. Het is mijn werk en leven. Het valt me op dat de woorden ‘zoals ze in de Bijbel staan geschreven’ mij regelmatig meenemen en tot nadenken stemmen. Zo kwam ik bij het tweede scheppingsverhaal – waar we vandaag een stukje uit lazen: weet u trouwens dat er twee scheppingsverhalen zijn? Eén waarin God in zes dagen alles-wat-leeft schept, en één waarin God de mens boetseert van klei, van aarde…

Waar het mij nu om gaat: het tweede scheppingsverhaal is voor mij, de afgelopen pakweg twintig jaar, een nabij verhaal geworden. Omdat ik ging zien dat wáár is wat er geschreven staat. Ik ging zien dat wij mensen aards zijn:
mensen zijn tot grootste daden in staat – soms bijna Goddelijk. Tegelijkertijd zijn wij niet meer dan korrels zand, want door God geboetseerd en van veel zorg en hulp afhankelijk…

De aardling ‘mens’ wordt een levende, doordat God de mens adem inblaast. Zo is de mens via het aardse met God verbonden. En zo wordt duidelijk dat de mens uit twee gezindten bestaat: aards en goddelijk. Twee gezindten, waardoor de mens levenslang voor keuzes wordt gesteld. Keuzes van goed en kwaad. Zo wordt leven als mens, een gave Gods én een opgave ten leven.

Vanuit zijn oorsprong staat de mens op aarde dus in een soort van verbindingsrol, op het snijvlak van het goede doen en het kwade nalaten…

De mens heet Adam (Adam = mens = ‘vrouw en man’ en voor tegenwoordig: mens staat dus ook voor allerlei varianten, die in onze tijd veel discussie over geaardheid opleveren).
‘Mens’ is geen eigennaam, maar een aanduiding van de ‘grondstof’ waaruit we gemaakt zijn: aarde. In de grondtekst van de Bijbel vindt hier een woordspel plaats tussen Adema (aarde) en Adam (mens).

De mens is dus een soort van verbindingsfiguur, op het snijvlak van het goede doen en het kwade nalaten…

En in onze gedeelde geloofstraditie is de voorbeeldige verbindingsfiguur bij uitstek: Jezus.

In het evangelie van vandaag wordt Jezus tot drie keer toe op de proef gesteld: ‘Als jij de zoon van God bent… zeg dan… spring dan… aanbidt mij dan…’

Hier, aan het begin van zijn loopbaan, wordt Jezus voor keuzes gesteld… en dezelfde vragen komen later terug aan het kruis: ‘Als jij de zoon van God bent… kom dan van het kruis af… red dan jezelf’

Jezus als de verbindingsfiguur bij uitstek. Gezonden door God, beproefd door het kwaad. Hoe zit dat met ons, mensen die hem min of meer proberen na te volgen?

Hoe staan wij als aardling in ons mens-zijn – uit een homp klei geboetseerd, waar God levensadem in heeft geblazen?
Of zijn we het besef van ‘geschapen-zijn’, als gemeenschap van gelovigen, langzaam aan het kwijtraken en geloven we het wel?

We bidden het straks weer, het Onze Vader. De passage die naadloos bij de Schriftteksten van vandaag past is het eind: en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade. Een treffende bede, om onze last in het leven in Godsnaam niet zwaarder te laten zijn dan we aankunnen.

Staan wij op onze dagelijkse levensweg echt in die lijn God – mens – schepping?

Hoe gaan wíj ermee om, als we op de proef worden gesteld zoals Jezus?

Durven wij een krachtig geluid af te geven, overal daar waar we zien dat het kwaad corrumpeert op het goed?

Als we dat echt willen, is het belangrijk om mee te trekken met de verhalen in de veertigdagentijd. Meeluisteren met de traditie en je afvragen wat die traditie te zeggen heeft over jouw leven en over ons gedeelde leven.

Schriftteksten gaan nooit alleen over toen, lang geleden. Ze handelen juist over het belang van toen voor nu. Daar zit de kracht van geloof. Amen.

Pastoraal werker Jack Steeghs