Protocol openstelling kerken De Twaalf Apostelen

Vanaf zaterdag 04 juli gaan we weer vieren in alle kerken volgens de RIVM richtlijnen en tevens een nieuw vieringenschema.
Iedere zondag een viering om 11:00 uur in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen en de H. Antonius Abtkerk te Overasselt.
In de H. Judocuskerk te Hernen vieren we in de even weken op zaterdag om 19:00 uur en in de oneven weken op zondag om 11.00 uur. Tijdens het kapelbergseizoen vieren we iedere zaterdag om 19:00 uur op de Kapelberg te Bergharen.
In de overige kerken is er eens per twee weken een viering. Houdt hiervoor de kerkberichten in De Wegwijs, Apostelbode of website in de gaten.

Indien u een van onderstaande vragen met JA moet beantwoorden, is het niet mogelijk om een viering live bij te wonen.
U kunt de viering altijd via ons YouTube kanaal "Antonius Abt Wijchen" volgen op zondag om 11.00 uur.

1. Heeft u een of meerdere klachten in de afgelopen 24 uur gehad zoals:
• Hoesten (anders dan u gewend bent)
• Benauwdheid (anders dan u gewend bent)
• Verkoudheidsklachten
• Verhoging of koorts boven de 37,5°C
• Reuk- en/of smaakverlies
• Diarree
2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of nieuwe benauwdheidsklachten?
3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen zeven dagen vastgesteld (in een lab)?
4. Heeft u een huisgenoot /gezinslid met het nieuwe coronavirus
en heeft u in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Bent u in quarantaine, omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Om alles rondom deze vieringen in goede banen te leiden, is er een protocol opgesteld. Dat vindt u hier. We verzoeken allen zich hieraan te houden.

U kunt ook altijd de livestream bekijken vanuit de H. Antonius Abtkerk te Wijchen via YouTube of onze website.


Maria trouw aan haar roeping

Maria is voor velen een voorbeeld. Ze heeft een speciale band met God. Ze is letterlijk met God verbonden door de Zoon Jezus Christus. Haar roeping is niet makkelijk. Moeder van God en mensen te zijn en daarmee hoop en vertrouwen te brengen door Jezus. Ze mocht Jezus dragen in haar schoot en op laten groeien in haar woning. Maria haar rijkdom bestond uit een belofte waar ze enkel op kon vertrouwen. Loslaten is een groot onderdeel geweest van het leven van Maria. Loslaten, zodat God zichtbaar mocht worden. En dat terwijl haar moederhart waarschijnlijk het liefst Jezus voor al het kwaad in de wereld wilde beschermen. Telkens wanneer Maria koos om te vertrouwen ervoer ze de barmhartigheid van God.

Op 15 augustus vieren wij dat Maria ten hemel is opgenomen. Op de site www.igniswebmagazine.nl schreef Peter van Dael SJ:  “Op het feest van Maria Tenhemelopneming vieren de gelovigen hun roeping. Waartoe zij geroepen zijn, wordt hun in beelden en visioenen voorgehouden. En ook de weg daartoe: het is de weg van de kleine dienstmaagd, die niet uit is op macht en rijkdom, maar gelooft in haar roeping, en haar rijkdom zoekt in God, die de geringen verheft en de hongerigen overlaadt met gaven. Zij vieren een visioen, dat werkelijkheid wordt telkens wanneer zij kiezen voor dienstbetoon in plaats van machtsvertoon.”

Vieren van je roeping

Dus, ook wij zijn geroepen om God in volledige liefde te zoeken en te volgen. “Wij vieren als gelovigen op het feest van Maria ten hemelopneming onze eigen roeping”. Hiermee zegt deze Pater Jezuïet iets treffends, maar ook iets ingewikkelds. Hoe kunnen wij als gelovigen nadenken over onze roeping? Zelf leg ik roeping uit als een stil, innerlijk weten dat het deze weg is die je mag gaan. Het Nederlandse woord ‘roeping’ klinkt naar mijns inziens te veel alsof het nadrukkelijk hoorbaar is. Iets wat overschreeuwd. Je zou ook het woord vocatie kunnen gebruiken. Bij mensen met een roeping denken we vaak aan kloosterlingen, priesters, diakens. Dit is enkel een vorm van roeping. Roeping tot het religieuze leven of priesterschap. Er zijn vele vormen van roeping, vul maar in. Ooit zei een Franciscanes tegen mij: “Spiritualiteit is niet voor jezelf, je moet het delen.” Een roeping of vocatie is een levensstijl waar jij diep innerlijk naar toe getrokken wordt. Daar waar in uw/jouw leven God het meest zichtbaar wordt in liefde.

De weg ernaartoe

De weg naar het leven van onze roeping is dus een weg naar ons binnenste. Het is een zoektocht naar waar God huist. Een zoektocht naar een plaats waar rust het wint van onrust. Waar vreugde en liefde zegenvieren. Het is een reis naar de plaats waar we mogen vertrouwen en durven los te laten, om zelf klein te worden zodat God groot wordt. Het is een zoektocht naar de uiting hiervan, doordat we onze eigen verlangens loslaten en bewuster worden van het grotere geheel en ons aandeel hierin. Door de talenten die God ons gegeven heeft hebben wij allemaal een unieke roeping om de zichtbaarheid van Gods liefde kenbaar te maken. Kijkende naar Maria leren we hoe God zichtbaar wordt in ons leven. In ons is de plaats waar God huist en daar is het antwoord op de roepingsvraag te vinden.

Om met de woorden van Augustinus te eindigen: “Ga niet uit je zelf vandaan; richt je naar het binnenste, want in de innerlijke mens huist de waarheid.”

Pastoraal werker Marieke Drent.